Göm menyn

Tidigare nyheter i handboken

2021
 • 2021-03-02: Information om EU lagstiftning som reglerar kemikalier som räknas till sprängämnesprekursorer bl a gällande inköp, se mer information i avsnittet om Förbud, tillstånd, begränsningar och andra krav.

 • 2021-02-01: Exponering för eller smitta av nya coronaviruset som ger covid-19 hos medarbetare/student i samband med arbete/studier, ska anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket och i vissa fall även som arbetssjukdom. Mer information i avsnittet Nödläge, olycka, tillbud.

 • 2021-02-01: Inventeringsperioden år 2021 pågår 25 januari till 30 april 2021. Inventering av kemiska produkter behöver genomföras trots rådande pandemi. Inventeringsperioden är förlängd jämfört med tidigare år så att den ska kunna genomföras med hänsyn till rådande restriktioner i Sverige och i linje med LiUs riktlinjer för att förhindra smittspridningen, läs mer i avsnittet "Kemikaliehanteringssystemet KLARA". 

2020
 • 2020-12-22: Den kommande inventeringen av kemiska produkter startar inte 1 januari såsom den brukar, detta pga restriktionerna kopplade till Coronapandemin för att begränsa smittspridning. De som är utsedda som inventerare har fått/kommer att få meddelande via kemikaliesystemet KLARA om att inventeringen är framskjuten. Nya besked om när och hur inventeringen 2021 ska genomföras kommer att skickas ut från LiU:s kemikaliekoordinator när restriktionerna medger att arbetet kan startas. Samlad information om LiU:s agerande och restriktioner finns på LiU:s webbsida om Coronavirus.

 • 2020-12-02: Ny blankett för att riskbedöma risk för smitta eller smittspridning under covid-19-pandemi finns tillgänglig via höger kolumnen i avsnittet Riskbedömning. Avsnittet har också kompletterats med en bild som summerar en riskbedömningsprocess

 • 2020-11-27: En ny version finns publicerad av riktlinje gällande hantering av kroppsvätskor och human vävnad med avseende på covid-19 och ersätter tidigare version daterat april 2020. 

 • 2020-11-26: Information om brist på skyddsutrustning och vissa material finns på ett nytt avsnitt där allmän information om skyddsutrustning har samlats i, se avsnittet Allmänt om skyddsutrustning.  

 • 2020-11-17: Uppdaterad information om vad man bör tänka på vid distansläge eller nedstängning av labb inför de olika scenario som presenterats inför vårterminen 2021. Informationen i form av en checklista finns i avsnittet om Rutiner och instruktioner vid labb på LiU. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren. 

 • 2020-11-11: Ny rutin för inköp av kemiska produkter som innebär löpande registrering av gjorda inköp i kemikaliehanteringssystemet KLARA finns i avsnittet Kemikaliehantering, Inköp och tillverkning.  

 • 2020-06-17: Information om vad man bör tänka på vid distansläge eller nedstängning av labb finns i avsnittet om Rutiner och instruktioner vid labb på LiU. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren.

 • 2020-05-06: Uppdaterad information gällande medicinska kontroller vid arbete med smittämnen, se avsnitt om medicinska kontroller här.

 • 2020-04-03: Nu finns information om vad man behöver tänka på vid hantering av kroppsvätskor och vävnader under covid-19-pandemin, se avsnitt Hantering av kroppsvätskor covid-19.

 • 2020-03-05: uppdaterad information om farligt avfall, med lite olika rutiner för campus Valla & Norrköping och campus US. Det finns en ny blankett som ska användas för campus US och information om spårbarhet vid transporter av farligt avfall.

 • 2020-01-15: Uppdaterad sida gällande anmälan av arbete med eller förvaring av smittämnen, se avsnittet om Biosäkerhet.

2019
 • 2019-12-18: Nu finns tillfällen för brandskyddsutbildning på grundnivå under våren 2020 att boka via sidan om brandskyddsutbildning.  Det finns även ett tillfälle med utbildning på engelska! 

 • 2019-12-18 Nu finns tillfällen för Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö under våren 2020 att boka via sidan om brandskyddsutbildning. 

 • 2019-12-06: ny version av manual för inventering av kemiska produkter i KLARA finns nu på sidan om Kemikaliehanteringssystemet KLARA

 • 2019-10-30: nya rutiner vid campus US för hantering av avfall som består av vävnad från djur eller människa, se sidan om Biologiskt avfall.

 • 2019-06-26-27: uppdatering av länkar till flera myndigheter samt Region Östergötlands kundtjänst. Uppdatering av uppgifter om LiU kemikaliekoordinator på sidorna om Kemikaliehantering.  

 • 2019-06-04: uppdatering i av länkar till Region Östergötlands information om farligt avfall i avsnittet om Farligt avfall  höger kolumnen.

 • 2019-05-02: uppdatering i avsnittet om Farligt avfall - exempel på en Excellista för att sammanställa farligt avfall finns nu i höger kolumnen.

 • 2019-04-04: Uppdaterat kontakt information till transportör av farligt gods på sidan om farligt gods.

 • 2019-03-04: Uppdaterad information om farligt gods, säkerhetsrådgivare och sk "undantaget medicinskt prov" samt vilken transportör som LiU ska anlita för farligt gods transporter.

 • 2019-02-06: Sedan 1 februari 2019 har Region Östergötland tagit över driften av lokalvård och inre logistik på US (det som tidigare kallades vaktmästeri). I samband med dessa förändringar ändras kontaktvägarna, eventuella direktnummer till lokalvård och inre logistik tas bort. 

  För att nå inre logistik och lokalvård kontakta CVU Direkt (fd FIXA):
  telefonnummer 010-10 36 000 (internt inom regionen gäller kortnumret 36 000)
  För externa (även LiU) kan webbanmälan göras på vårdgivarwebben: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Kundtjanst-och-kundstod/Kundtjanst-extern/

  Interna, med tillgång till Region Östergötlands intranät kan göra en anmälan i stöd- och serviceportalen stodservice.lio.se 

 • 2019-01-23: Under avsnittet om Märkning av kemiska produkter finns nu tips om var man kan köpa etiketter med faropiktogram enligt CLP.

 • 2019-01-09:  Uppdaterat länkar till information om ändringar i lagstiftning angående klassificering av ämnen som Narkotika och sk Hälsofarlig vara
   

2018 
 • 2018-12-18: Mindre uppdatering av Rutinen för stick-, skär- och stänkskada. Uppdaterad rutin finns i avsnittet Biosäkerhet under Nödlägen och olyckor (inloggning med LiU-ID krävs). Uppdateringen är ett förtydligande om att växeln hos RÖ ska koppla till infektionskliniken via vård-till-vårdnumret gällande incident.

 • 2018-11-07: Nya föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4) från Arbetsmiljöverket börjar gälla 19 november 2018 och ersätter då Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Här kan du läsa om vilka de största förändringarna är.

 • 2018-10-12: Uppdaterat länkar till information om ändringar i lagstiftning angående klassificering av ämnen som Narkotika och sk Hälsofarlig vara 

 • 2018-09-10: Förtydligat information angående lagstiftning som rör narkotika och narkotiska prekursorer. 

 • 2018-08-20: Korrigering - länk till webbanmälan för LiU:s medarbetare har ändrats 
  2018-08-13: Korrigering - adress för webbanmälan för RÖ:s medarbetare samt ny webbadress för LiU:s medarbetare. 
  2018-06-12: Nya kontaktvägar för felanmälan, service, inköp mm inom Regions Östergötland samt för LiU:s medarbetare inom Regionen eller vid campus US!  

  Från och med 2018-06-01 heter FIXA istället CVU Direkt, och ska ge verksamheterna ett heltäckande stöd och en god hantering inom fastighet, service och inköp.

  CVU Direkt - kundtjänst för stöd och service nås via:
  telefon: 010-10 36 000
  webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare 
  (fullständig länkadress till den sk FM-portalen är https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/FM-centrum/FM-Portalen-externt/
  webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

  Hänvisningar i Laboratoriesäkerhetshandboken har uppdaterats, meddela gärna sidansvarige om eventuella felaktigheter.

 • 2018-06-19: Ändrade hygieniska gränsvärden för flera kemiska produkter, pga ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrift som träder ikraft 2018-08-21, se avsnittet om Förbud, tillstånd och andra krav under Kemikaliehantering.

 • 2018-06-19: Uppdaterade rutiner för hantering av kemikalieavfall – den sk ”Exempellistan. Vi påminner om att eventuellt utskrivna ex av ”Exempellistan” på labb mm måste bytas ut till den nya versionen! Rutinen finns publicerad i högerkolumnen under avsnittet om farligt avfall.

 • 2018-06-19: Det har kommit flera förändringar som rör kemikaliehanteringssystemet KLARA:
  Ny och bättre funktion av etikettutskrift som kan användas för om-märkning av äldre kemiska produkter som saknar CLP-märkning. Hur den nya etikettfunktionen fungerar och en beskrivning över lämpliga etiketter som kan beställas från LiU:s upphandlade leverantör (Staples) finns i avsnittet om kemikaliehanteringssystemet KLARA under Kemikaliehantering

  Enklare att göra sökning av produkt i långa kemikalielistor, för er som har många produkter. Hur den nya sökfunktionen fungerar finns beskrivet i avsnittet om kemikaliehanteringssystemet KLARA under Kemikaliehantering.

  Kemikaliehanteringssystemet KLARA har en ny lösenordshantering, det finns beskrivet i avsnittet om kemikaliehanteringssystemet KLARA under Kemikaliehantering

 • 2018-02-16: Förlängda undantag för viss kvicksilver användning, dessutom försvinner krav på anteckningsskyldighet. Dessutom har listan över vilka ämnen som klassas som narkotika respektive sk hälsofarliga varor uppdaterats, se avsnitten om Förbud & tillstånd under Kemikaliehantering  
  Kemikalieinspektionen har uppdaterat sina grundföreskrifter, den tidigare gällande grundföreskriften KIFS 2008:2 har ersatts av följande, nya grundföreskrifter:

  KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer (som gäller verksamhet vid LiU) samt KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper, som inte berör verksamheter vid LiU. Länkarna i höger kolumnen under avsnittet Kemikaliehantering har uppdaterats. 

 • 2018-02-15: Nu finns presentationen från seminarium om "Säkert arbete på labb" som hölls 2018-02-07 på campus US tillgänglig att ladda ner! Här finns även den presentation om skyddshandskar som hölls av produktspecialist från Kimberly- Clarke 2018-02-07 på campus US och 2018-02-08 på campus Valla. Dessa presentationer kommer att finnas till hands under en period och tas sedan bort. 
  Under avsnittet om Kemikaliehantering, Personlig skyddsutrustning finns dessutom finns en kort presentation som visar två exempel på hur ni kan hitta viktig information om skyddshandskar på företagens hemsida (om vilka skyddshandskar som finns, hur länge de skyddar mot olika typer av kemiska produkter mm). Här finns även länkar till Arbetsmiljöverkets information om skyddshandskar. 

 • 2018-02-01: uppdaterad riskbedömningsblankett för riskbedömning av biologiska agens (ej GMM), se Riskbedömning eller avsnitt om Riskbedömning och medicinska kontroller under Biosäkerhet.

 • 2018-01-17: nya utbildningstillfällen för Brandskyddsutbildning för dig som jobbar i laboratoriemiljö och uppdaterad information om hur anmälan görs.

2017
 • 2017-12-19: uppdaterad information gällande inventering av kemiska produkter under jan-feb 2018, se Kemikaliehanteringssystem.

 • 2017-12-19: uppdaterad information gällande om-märkning av kemiska produkter, se Märkning av kemiska produkter

 • 2017-12-19: nya kontaktvägar till vikarierande brandskyddskoordinator vid LiU, se Ämnesområdet Brandskydd

 • 2017-11-08: nya kontaktvägar till brandskyddskoordinator vid LiU under hösten 2017, se Ämnesområdet Brandskydd

 • 2017-06-30: Uppdaterad rutin för stick- skär- och stänkskada vid smittrisk, samt anslag att sätta upp i laboratoriet, se Biosäkerhet, Nödlägen och olyckor

 • 2017-04-06: Nytt avtal med leverantör av säkerhetsrådgivartjänst inom farligt gods för LiU, se avsnittet om Farligt gods

 • 2017-03-08: Ändringar i lagstiftning - förlängd tid som dispens kan sökas för kvicksilveranvändning, se Kemikaliehantering, Tillstånd och rapportering 

 • 2017-03-01: Förtydligande om när inköp av kemikalier bör registreras i kemikaliehanteringssystemet KLARA finns nu på sidorna om Kemikaliehantering, Inköp och tillverkning

 • 2017-01-01: Nytt avtal för LiU med transportör av farligt avfall som även är farligt gods gällande campus Valla & campus Norrköping trädde ikraft, se sidorna om Farligt avfall och Borttransport

2016
 • 2016-10-04: Seminarium om laboratoriesäkerhet på campus US.

  För att ladda ner handout från seminariet, fanns en länk till "handout" under viss tid efter seminariet. Som komplement till den feedback några av er lämnade vid seminariet, ville vi gärna att ni svarade på några frågor om hur ni upplevde seminariet! 

 • 2016-08-26: Ändrat hänvisning från Coor service till vaktmästeriet US (ISS) för campus US och Region Östergötland, främst på sidorna om Laboratorieavfall. Ny information på sidorna om Säker arbetsmiljö på labb om HR-strateg inom arbetsmiljö hos Regions Östergötland. Allmän översyn av länkar till myndigheter, föreskrifter mm. 

 • 2016-06-28: En sammanställning över de olika sorters godkända avfallskärl till labb och verkstäder som finns att köpa vid LiU finns nu i högerspalten under Laboratorieavfall

 • Under juni 2016 har en del blanketter och dokument bytts ut mot nya versioner. Versionsändringarna består bara av en anpassning till LiU:s nya logotyp, och inga ändringar av innehållet. 

 • 2016-06-17: LiU:s leverantör av lagbevakningstjänst är numera RSM& CO. Tidigare var leverantören Askengren & Co, som under vintern 2016 gått ihop med Ragn-Sells Miljökonsult under det nya namnet RSM&CO, se Säker arbetsmiljö på labb

 • 2016-05-24: Information om Hygieniska gränsvärden och att ny föreskrift träder ikraft 2016-06-01 har lagts till, se Kemikaliehantering under Förbud och tillstånd.
 • 2016-05-20: Leverantör av lagbevakningstjänsten har varit Askengren & Co, som under vintern gått ihop med Ragn-Sells Miljökonsult under det nya namnet RSM&CO. Migrering av IT-system gör att LiU:s laglista just nu ser annorlunda ut, se Lagbevakning
 • 2016-03-29: SAMS webbsida finns nu tillgänglig via Region Östergötland! Här finns information om vilka arbetsgrupper som finns inom avtalet och namn på kontaktpersoner.
 • 2016-03-11: under avsnittet om Nödlägen, olyckor, Första hjälpen har information om direkttelefonnummer vid hjärtstopp infogats. 
 • 2016-03-04: Uppdaterad rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall från Campus US, se Laboratorieavfall.
 • 2016-02-29: Under januari - april 2016 uppdateras sidorna som rör avfall, både vad gäller kärl för Laboratorieavfall och rutiner, blanketter mm för kemikalieavfall (farligt avfall från laboratorier/verkstäder).
 • 2016-02-04: ny version av Läkemedelsverket föreskrift (LVFS 2011:10) där det  framgår vilka ämnen som är narkotika, senast uppdaterad 2016-01-13. Se under Kemikaliehantering, Förbud och tillstånd
2015
 • 2015-12-07: tyvärr har vi fortfarande problem att länka till SAMS hemsida, men Region Östergötland jobbar på att lösa det.
 • 2015-11-17: Uppdaterat länkar till kemikalieinspektionens nya webbsidor.
 • 2015-09-30: Uppdaterat länkar till Arbetsmiljöverkets nya webbsidor.
 • 2015-09-30: Förtydligat information om märkning av rörledningar.
 • 2015-09-22: Uppdaterad rutin för Rutin för stick-, skär- och stänkskada – risk för blodburen eller annan smitta under Biosäkerhet.
 • 2015-06-11: Ny lagstiftning för farligt gods transporter har trätt ikraft vilket innebär att farligt avfall kommer att behöva packas och klassificeras på annat sätt än tidigare, mer information finns under Omhändertagning av kemikalieavfall.
 • 2015-06-11: Förtydligande om kemikalier förbjudna att hantera inom grundutbildning, se mer information under Kemikaliehantering.
 • 2015-05-25: Nya regler för märkning av rörledningar och förvaringsplatser för kemikaler med CLP-faropiktogram gäller från 2015-06-01! Mer information och finns under Kemikaliehantering.
  De nya reglerna kommer att kräva att LiU:s samtliga kemikalier märks om med CLP-faropiktogram senast 2019-06-01 - mer om det finns under Kemikaliehantering.
 • 2015-05-21: Nya regler för märkning av gasflaskor med CLP-faropiktogram gäller från 2015-06-01! Mer information och hjälp till ommärkning finns under Brandskydd.
 • 2015-02-11: ett nytt avsnitt om CMR produkter (ämnen och produkter som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) - finns under Kemikaliehantering
 • 2015-02-10: Inventering pågår nu på LiU och inom Region Östergötland av organisationernas användning av biologiska agens riskklass 2 och högre samt GMM.
 • 2015-01-21: namnbyte från Landstinget i Östergötland till Region Östergötland, e-postadresser har också uppdaterats till fornamn.efternamn@regionostergotland.se.
 • 2015-01-19: Uppdaterad information om hantering av laboratorieavfall och kemikalie avfall vid LiU, och även engelsk översättning
​2014
 • 2014-10-17: mer information om Medicinska kontroller finns nu under den Allmänna delen, avsnittet Säker arbetsmiljö på labb, på svenska
 • 2014-07-01: bestämmelser med sanktionsavgifter träder i kraft
 • maj 2014: uppdatering av sidorna om Brandskydd, på svenska
2013

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-03