Göm menyn

Användning av flytande kväve vid LiU och Region Östergötland

Allmänt

Flytande kväve används inom både landstinget och universitetet inom vård- och analysverksamhet, forskning och undervisning för förvaring av prover och känsligt biologist material eller för kylning av utrustningar och processer.

Ansvar och organisation

Arbete med flytande kväve får endast utföras den som har tillräckliga kunskaper om gasens farliga egenskaper och de risker hantering och användning kan medföra samt om hur dessa risker kan undvikas. Arbetsgivaren ska säkerställa att de medarbetare som hanterar flytande kväve känner till vad som gäller vid hanteringen.

Det är viktigt att det finns rutiner för som gäller vid semester och sjukdom och att ersättare eller ny ordinarie personal inte börjar sitt arbetet utan en genomgång av insatt personal samt har tagit del av riskbedömningar och skriftliga hanteringsinstruktioner.

Mer information om ansvar och organisation inom LiU och Region Östergötland.

Ensamarbetet

Hantering av flytande kväve får i regel inte utföras som ensamarbete. Hantering av små mängder kan vara acceptabelt. Vilka mängder som kan vara acceptabelt beror av en mängd faktorer t ex ventilation/luftomsättningen, rummets storlek, vilket arbete som utförs osv. Detta ska utredas i riskbedömningsprocessen.

För mer information om ensamarbete, regler och skyddsåtgärder se följande länk:

Ensamarbete

Utbildning

Leverantörer av flytande kväve kan ge utbildningar i säker hantering av flytande kväve.

LiUs och Region Östergötlands bedömning är dock att en praktisk genomgång tillsammans med erfaren personal rörande risker, arbetsmetoder, larm, skyddsutrustning och säkerhetsruiner samt utdelning av dokumenterad riskbedömning och tillhörande hanterings-/arbetsinstruktioner är en tillräcklig utbildning. Närmsta chef ska föra ett register över vilka som fått utbildning enligt ovan och därmed bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Exempel på utbildningsregister  

 

 

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.

 

 

Vägledning

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Gaser (AFS 1997:07)


Kontakter

Campus US och Region Östergötland

 

CVU Direkt - kundtjänst för stöd och service (fd FIXA)
telefon: 010-10 36 000
webbanmälan via Vårdgivarwebb 

 

LiU

Hanna Wessman
koordinator laboratoriesäkerhet
013-28 1564

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30