Göm menyn

Farligt gods

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas kemikalier, gas och smittförande prover.

Huvuddelen av det farliga gods som skickas från LiU och Region Östergötland är gas och och kemikalieavfall vilket transporteras på väg (Mer om kemikalieavfall finns i Laboratoriesäkerhetshandboken under avsnittet om farligt avfall vid LiU). Med det finns även gods som skickas med flyg t ex biologiska prover med torris.

 

Rutiner och regler 

Mottagare av farligt gods

Viktigt att tänka på för ALLA som tar emot farligt gods är att godset t ex gasflaskor, kemikalier mm snabbt tas om hand och transporteras in i byggnader och vidare in låst utrymme (laboratorium, verkstad, kemikalieförråd eller motsvarande) för att undvika att det blir stående på lastbryggor och omlastningsplatser.

Avsändare av farligt gods

Avsändare av farligt gods ska ha tillräcklig kunskap om om gällande krav och regler!

För den som ska skicka farligt gods (t ex utöver ofarligt material på torris/kolsyre is) ställs krav på att avsändare har genomgått farligt godsutbildning för att ha tillräckliga kunskaper om hur godset ska förpackas, klassificeras och märkas. Vid LiU finns möjlighet att gå farligt godsutbildning genom säkerhetsrådgivartjänst, se nedan. 

Förutom korrekt förpackning utifrån godset klassficering samt märkning  med farligt godsetiketter krävs även farligt godsdeklaration och transportdokumentation. Hjälp med allt detta kan medarbetare vid LiU få genom upphandlad transportör YSDS se rutinerna Att skicka farligt gods

Även säkerhetsrådgivare vid LiU eller Region Östergötland kan hjälpa till att ta fram information om de krav som ställs för olika farligt godstransporter, se information längst ner på sidan.

Särskilda regler för strategiskt känsliga produkter 

Strategiskt känsliga produkter hanteras inom flera delar av LiU. För att motverka att dessa produkter hamnar i orätta händer eller används felaktigt ska universitetet aktivt arbeta med icke-spridning och exportkontroll. 

Exportkontroll är en kontroll för att hindra att strategiskt känsliga produkter, genom export eller tillhandahållande till annan stat, hamnar i orätta händer eller används felaktigt. Kontrollkraven gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA), te x vissa kemikalier, teknisk utrustning som värmeväxlare, pumpar och ventiler, eller manualer, programvara och utrustning för informationssäkerhet.

Inför transport behöver avsändaren därför avgöra om försändelsen, godset kan utgöra en strategiskt känsliga produkt och om exporttillstånd krävs. Ett dokument ”Underlag för försändelser” behöver fyllas i inför transport, se länkarna om Exportkontroll i kolumnen till höger. Underlaget ska sparas tillsammans med övriga transportdokument.

Om produkten eller tekniken omfattas av exportkontroll krävs antingen att man ansöker om tillstånd eller att man i efterhand anmäler att man använt ett generellt exporttillstånd. Ansökan om exporttillstånd sker hos Inspektionen för strategiska produkter eller hos Strålsäkerhetsmyndigheten, beroende på vad det avser för produkt eller teknik som ska exporteras, överföras, förmedlas eller transiteras.

För mer information och dokumentet ”Underlag för försändelser” att fylla i inför transport, se länkarna i kolumnen till höger.
 

Att skicka farligt gods vid LiU

Vid LiU finns enligt avtal två olika transportörer som kan anlitas beroende på vilken typ av gods det gäller, detta gäller samtliga campus, se rutinerna Att skicka farligt gods.   
 

Kemikalieavfall som är farligt gods 

För avsändare av kemikalieavfall och liknande avfall från laboratorier, verkstäder som också är farligt gods - se LiU:s rutin för Hantering av farligt avfall i menyn till höger.

 

Rutiner Region Östergötland

Anvisningar för hantering av farligt gods och farligt avfall för regionens medarbetare återfinns på Regionens intranät.

 

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Därutöver har säkerhetsrådgivaren särskilt ansvar för bl.a. olycksrapportering och att upprätta en årsrapport om verksamheten rörande farligt gods.

Säkerhetsrådgivare för LiU är DGM Sverige AB

Säkerhetsrådgivare för Region Östergötland är Tekniska verken i Linköping AB.

 

Utbildning farligt gods vid LiU

Vid LiU finns enligt avtal med säkerhetsrådgivare DGM Sverige AB möjlighet att gå en digital farligt gods utbildning. Mer information om utbildning och priser finns i information om avtalet Säkerhetsrådgivartjänst  för farligt gods i LiU:s avtalsdatabas TendSign på Liunets sidor om inköp & upphandling Kontaktat koordinator Laboratoriesäkerhet LiU vid frågor.

 

Vid frågor gällande farligt gods som inte är farligt avfall vid LiU

Kontakta LiU:s koordinator laboratoriesäkerhet Hanna Wessman eller DGM Sverige AB vid frågor om farligt gods, se kontaktuppgifter till höger.

 

Vid frågor gällande farligt gods som inte är farligt avfall vid Region Östergötland

anna.dahl.sahlstrom@tekniskaverken.se

Om det inte går att få tag i Anna, kontakta då:

Liselott Myrbråten, 013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.

 

 

Beställa transport - LiU

 

DHL: via DHL:s bokningsportal. För att få inloggningsuppgifter samt vid frågor kontakta Post- och Husservice vid LiU på telefon 013-284080 eller e-post: post.husservice@liu.se   

YSDS: Använd orderformuläret nedan som underlag. Ta kontakt med YSDS via telefon 010-106 00 50 eller e-post: order.swe@ysds.com (medarbetare med LiU-epostadress kan beställa transport).

Ordeformulär farligt gods transport, YSDS 

 

 

Mer information om farligt gods 

 

Mer om farligt gods reglerna och ADR-S finns på MSB:s hemsida

Information om hur biologiska prover ska packas finns hos Folkhälsomyndigheten, Packa provet rätt.

Mer information om Exportkontroll och dokument ”Underlag för försändelser” finns på Liunet, det finns också information hos t ex myndigheterna Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mer om avtalade priser för upphandlade transportörer finns i prisbilaga till avtalet Expressleveranser och leveranser av farligt gods, hittas via LiU:s avtalsdatabas TendSign på Liunets sidor om inköp & upphandling

 

RUTINER

Hantering av farligt avfall vid LiU

 

 


Kontaktuppgifter

För LiU:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

DGM Sverige AB, säkerhetsrådgivare för LiU, support@dgm.se

För Region Östergötland:
Kundtjänst för stöd och service, telefon 010-103 60 00

webbanmälan via Vårdgivarwebbhttps://lioappl1.regionostergotland.se/Felanmalan/Webbanmalan/Login.aspx

webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

 

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-12