Göm menyn

Farligt gods

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas kemikalier, gas och smittförande prover.

Huvuddelen av det gods som skickas från LiU och Region Östergötland är gas och kemikalieavfall vilket transporteras på väg. Det finns även gods som skickas med flyg t ex biologiska prover med torris.

 

Rutiner och regler 

Mottagare av farligt gods

Viktigt att tänka på för ALLA som tar emot farligt gods är att godset t ex gasflaskor, kemikalier mm snabbt tas om hand och transporteras in i byggnader och vidare in låst utrymme (laboratorium, verkstad, kemikalieförråd eller motsvarande) för att undvika att det blir stående på lastbryggor och omlastningsplatser.

Avsändare av farligt gods

Avsändare av farligt gods ska ha genomgått en anpassad utbildning/information om gällande krav och regler. Viktigt att tänka på är klassificering, märkning och hur godset är förpackat. Nödvändig godsdeklaration och transportinformation ska upprättas. Säkerhetsrådgivare kan hjälpa till att upprätta nödvändig dokumentation.

Avtalad transportör (LiU, samtliga campus)
  • För att uppfylla krav på tillräcklig kunskap hos avsändare samt säkerställa att rätt emballage, märkning mm används har LiU avtal med en transportör som ska anlitas för farligt godstransporter, det är World courier Sweden AB
  • För att beställa en farligt gods transport (men också få hjälp med transportdokumentation, etiketter samt ev förpackning), ta kontakt med World courier:

    Telefon: +46 08-59441480 
    Fax: +46 08-59441499
    E-post: ops@worldcourier.se 

  • Information om avtalade priser mm finns i avtalet Expressleveranser, delområde 2 Försändelser av typen farligt gods, dnr LiU-2018-01336 som finns i LiU:s avtalsdatabas Tendsign (länk till Tendsign finns via Inköp och Upphandling).  
  • Transportdokument för farligt gods transport ska sparas i minst 3 månader, enligt krav i farligt godslagstiftningen.  
Särskilda regler för biologiska prover utan smittämnen och utan torris 

Biologiska prover som består av patientprover tagna från människor och djur, hos vilka det är minimal sannolikhet att smittämnen förekommer, omfattas inte av farligt godsreglerna om de packas utan torris (kolsyreis). Sådana prover kan då packas och märkas enligt instruktionerna nedan och klassificeras då som "undantaget medicinskt prov": 

Förpackning som ska bestå av tre delar:

1. tätt primärkärl. Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning ska de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att kontakt inte förekommer. För vätskor ska absorberande material med tillräcklig kapacitet för att absorbera hela innehållet placeras mellan primärkärl och sekundärförpackning.

2. en tät sekundärförpackning, samt

3. en ytterförpackning med tillräckligt hållfasthet med avseende på dess volym, vikt och avsedda användning, där åtminstone en sida minst ska ha måtten 100 mm x 100 mm.

OBS! Ingen torris (kolsyreis) är tillåten! 

Märkning och etikettering

Förpackningen ska vara märkt med texten ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV” eller vid lufttransport ”EXEMPT HUMAN (or ANIMAL) SPECIMEN”.

Dokumentation

Vid transport av undantaget medicinskt prov behövs inte godsdeklaration eller Shippers Declaration. Undantaget medicinskt prov kan skickas med vanlig post förutsatt att provet packas enligt ovan och är korrekt märkt.

Se också instruktion från Folkhälsomyndigheten, Packa provet rätt.

Kemikalieavfall som är farligt gods 
För avsändare av kemikalieavfall och liknande avfall från laboratorier, verkstäder som också är farligt gods - se LiU:s instruktioner för Hantering av farligt avfall i menyn till höger.
 
Rutiner Region Östergötland:

Anvisningar för hantering av farligt gods och farligt avfall för regionens medarbetare återfinns på intranätet.

 

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Därutöver har säkerhetsrådgivaren särskilt ansvar för bl.a. olycksrapportering och att upprätta en årsrapport om verksamheten rörande farligt gods.

Säkerhetsrådgivare för LiU är DGM Sverige AB

Säkerhetsrådgivare för Region Östergötland är Tekniska verken i Linköping AB.

För frågor gällande farligt gods som inte är farligt avfall (samtliga campus) kontakta:

DGM Sverige AB.

Kontakta LiU:s koordinator laboratoriesäkerhet Hanna Wessman vid frågor om farligt gods.

 

För Region Östergötland gäller att i första hand kontakta:

Anna Dahl Sahlström, 013-20 81 15
anna.dahl.sahlstrom@tekniskaverken.se

Om det inte går att få tag i Anna, kontakta då:

Liselott Myrbråten, 013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 

Instruktioner

Hantering av farligt avfall vid LiU

 

Mer information

 

Mer om farligt gods reglerna och ADR-S finns på MSB:s hemsida, där finns också ett informationsmaterial om regler som rör transport av farligt gods på väg.

 Kontaktuppgifter

För LiU:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

För campus US & Region Östergötland:
Inre logistik (fd vaktmästeriet) på US på telefon 010-10 36 000 

Alternativt CVU Direkt - kundtjänst för stöd och service som nås via:
telefon: 010-10 36 000

webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress till den sk FM-portalen är https://lioappl1.regionostergotland.se/fixa/default.aspx )

webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

 

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05