Göm menyn

Biosäkerhet

Med biosäkerhet avses säkerhet gällande mikrobiologiskt arbete. Detta innebär att förhindra oavsiktlig exponering och utsläpp av patogener och toxiner samt genetiskt modifierade mikroorganismer. Arbete med biologiska agens (tex bakterier, virus och cellkulturer) styrs av ett omfattande regelverk för att undvika skador hos människor och miljön. För biologiska agens som är genetiskt modifierade, genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM), finns ett särskilt regelverk.

Hur angår detta mig?

All användning av GMM ska enligt lag riskbedömas eftersom dessa kan innebära risker. Användningen skall skyddsklassas och därefter klassificeras i en av de administrativa kategorierna F, L eller R-verksamhet. All GMM-verksamhet ska anmälas till Arbetsmiljöverket, och i vissa fall behöver tillstånd erhållas.

Även användning av biologiska agens som ej är genetiskt modifierade ska riskbedömas och är i vissa fall anmälnings- eller tillståndspliktig. För biologiska agens riskklass 2 och högre ska användningen anmälas (riskklass 2) eller sökas tillstånd för (riskklass 3 och 4) hos Arbetsmiljöverket.

Mer information om anmälan av genetiskt modifierade mikroorganismer och biologiska agens hittar du i menyn till vänster.

Biosäkerhetskommittén vid LiU och Region Östergötland

Vid Linköpings universitet och Region Östergötland (tidigare: Landstinget) finns en gemensam biosäkerhetskommitté. Kommittén tillhandahåller en samlad kompetens för central samordning och rådgivning i frågor rörande biosäkerhet vilka inte har en självklar lösning via befintliga policydokument och riktlinjer. Biosäkerhetskommittén skall verka för en säker och miljövänlig hantering av smittsamt och genetiskt modifierat material inom Region Östergötland och Linköpings universitets verksamheter samt bevaka att gällande lagstiftning och riktlinjer efterlevs.

Biosäkerhetskommittén är en av arbetsgrupperna i samverkansorganisationen SAMS ett samverkansavtal mellan Region Östergötland och LiU kring arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

 

 

 

Vägledning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en information som underlättar för dem som skall göra riskbedömningar, anmäla eller söka tillstånd för biologiska agens och/eller GMM.

Kontaktuppgifter

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
(tjänstledig from 29 aug 2022)

013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Biosäkerhetskommittén LiU/RÖ
Marie Larsson, professor, ordförande
013-28 29 87
marie.larsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-28