Göm menyn

Riskbedömning och medicinska kontroller

All verksamhet med biologiska agens ska enligt gällande lagstiftning riskbedömas. Riskbedömningen ska genomföras på ett systematiskt sätt för att identifiera riskkällor och bedöma sannolikheten för att arbetet, eller särkilda arbetsmoment, skulle kunna medföra risk för ohälsa och olycksfall. Hur allvarliga konsekvenserna kan bli ska också bedömas.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker (AFS 2018:4) beskrivs vilka delar som bör ingå i riskbedömningen. Information om riskbedömning av mikrobiologiskt arbete finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid anmälan av biologiska agens till Arbetsmiljöverket ska en dokumenterad riskbedömning bifogas. För den som önskar finns en framtagen riskbedömningsblankett att använda för detta ändamål.

Riskbedömning av GMM

För riskbedömning av GMM finns för F- och L-verksamhet särskilda blanketter från Arbetsmiljöverket, riskbedömningen görs i samband med anmälan. Dessa finns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida under Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet.

Medicinska kontroller vid arbete med biologiska agens

Om det finns risk för att arbetstagare kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för skadlig exponering för smittämnen eller andra biologiska agens är arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbetstagarna dels vaccination när det är möjligt och andra medicinska förebyggande åtgärder och kontroller.

Mer information om vad medicinska kontroller innebär och när de behövs finns under den Allmänna delen, avsnittet om Säker arbetsmiljö på labb.

 

 

Vägledning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en information som underlättar för dem som skall göra riskbedömningar, anmäla eller söka tillstånd för biologiska agens och/eller GMM.

Kontaktuppgifter

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet BKV
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Biosäkerhetskommittén LiU/RÖ
Marie Larsson, professor, ordförande
010-103 10 55
marie.larsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15