Göm menyn

Humana kroppsvätskor och human vävnad

Humana prover såsom blod, andra kroppsvätskor eller vävnader, kan innehålla smittämnen och därmed utgöra en smittrisk vid hantering. Materialet kan vara testat för vissa smittämnen men det kan finnas andra smittämnen i materialet som inte testats för, vilket gör att skyddsåtgärder behöver tillämpas för att minska risk för att medarbetare eller andra personer smittas. 

Grundregeln är därför att betrakta alla humana kroppsvätskor och vävnader som smittförande.

Vid allt arbete med smittämnen och material som kan innebära smittrisk ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4) följas.

Definition av humana kroppsvätskor och humana vävnader i detta dokument: Alla produkter från blod och andra kroppsvätskor från människa, samt alla typer av vävnadsprover från människa, som ej blivit smittrenade. Detta inkluderar även primärkulturer från människa och apa.

Se information i vänstermenyn kring smittrisker, riskbedömning, vaccination och skyddsåtgärder vid hantering. De beskrivna rutinerna baseras på föreskrifterna Smittrisker (AFS 2018:4) och andra myndigheters regler och rekommendationer.

Notera att dessa riktlinjer ej är tillräckliga då smittämnen koncentreras från blod, då gäller särskilda regler enligt AFS 2018:4 inklusive anmälan av smittämnen till Arbetsmiljöverket.

 

Covid-19

Den pågående pandemin av covid-19 innebär att det finns en risk att coronaviruset SARS-CoV-2 finns i kroppsvätskor och vävnader som hanteras i LiUs verksamhet. Viruset har odlats fram från provmaterial från övre och nedre luftvägarna, hjärnvävnad, urin och faeces. RNA från viruset har även påvisats i blod, sädesvätska, peritonealvätska (bukvätska) och cerebrospinalvätska. 

Eftersom covid-19 sprids framför allt via små och större droppar i nära kontakt mellan personer, utgör aerosolbildning och stänk vid hantering av humanprover en risk för laboratoriepersonal. Arbetsmoment som innebär en risk är tex alikvotering, blandning/skakning, sonikering och centrifugering.

Ovanstående information kommer från Folkhälsomyndigetens rekommendationer för hantering av patientprover i laboratorier (länk här). Relevant information med avseende på covid-19 finns också inkluderad i texten här i laboratoriesäkerhetshandboken (se flikar i vänstermenyn).

 

VÄGLEDNING

Arbetsmiljöverkets information om smittrisker i arbetsmiljön, länk här

Packa provet rätt (Folkhälsomyndigheten), länk här

Arbetsmiljöverkets information om coronaviruset, länk här

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande laboratoriehantering av patientprover med misstanke om covid-19 finns här

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
(tjänstledig from 29 aug 2022)
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-26