Göm menyn

Användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)

All innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) riskbedömas och anmälas till, eller ha tillstånd från, Arbetsmiljöverket. Riskbedömningen ligger till grund för de skyddsåtgärder som användaren behöver tillämpa för att förhindra eller motverka att hälsa och miljö skadas.

Definitioner och riskklassificering (från SFS 2000:271)

GMM:  En mikroorganism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

Mikroorganism: Varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller ickecellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroider samt cellkulturer av djur och växter.

Vad räknas inte som GMM?

 • Organismer som framställs genom mutagenes (med hjälp av strålning eller kemikalier)
 • Mikroorganismer som framställs genom cellfusion av prokaryota arter som utväxlar genetiskt material genom kända fysiologiska processer
 • Mikroorganismer som framställs genom cellfusion av celler av eukaryota arter inklusive framställning av hybridomceller och fusioner av växtceller

Verksamhet, användning och verksamhetskategori

Verksamhet är ett administrativt begrepp som begränsas av:

 • En ansvarig person
 • En adress
 • En skyddsnivå
 • Ett verksamhetsslag t.ex. laboratorieverksamhet, undervisning eller djurförsök

I en godkänd verksamhet kan flera användningar ingå, där varje enskild användning riskbedöms för sig. Notera att det är användningen som riskbedöms och inte enbart organismen; exempelvis kan en användning innehålla arbetsmoment som gör att risken ökar och användningen kan då behöva utföras på en högre skyddsnivå.

"Tumregel" för avgränsning mot andra användningar:

 • – En ”mottagarorganism” (art, stam, motsvarande)
 • – En slags vektor (motsvarande)
 • – Ett slags insert (”gene of interest”)
 • – Ett användningssätt (liknande metoder)

Riskbedömningen resulterar i val av skyddsåtgärder för den aktuella användningen. De nödvändiga skyddsåtgärderna anger vilken skyddsnivå som måste tillämpas för användningen. För att underlätta anmälningsförfarandet delas GMM-verksamheter in i olika verksamhetskategorier, baserat på skyddsnivå:

 • F-verksamhet - Ingen eller försumbar risk (skyddsnivå 1)
 • L-verksamhet - Låg risk (skyddsnivå 2)
 • R-verksamhet - Måttlig eller hög Risk (skyddsnivå 3 och 4, samt storskalig verksamhet på skyddsnivå 2)

Anmälan och tillstånd

För att få arbeta med GMM måste anmälan göras eller tillstånd sökas från Arbetsmiljöverket. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om GMM.

 

Anmälningar och tillståndsansökan skall skickas till: 

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm

eller

arbetsmiljoverket@av.se

En kopia ska också skickas till koordinator biosäkerhet Charlotte Immerstrand för att ge Region Östergötland och LiU kännedom om denna typ av miljöfarlig verksamhet. Anmälan/tillståndsansökan ska också diarieföras på den enhet där verksamheten bedrivs.

 

Vägledning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en information som underlättar för dem som skall göra riskbedömningar, anmäla eller söka tillstånd för biologiska agens och/eller GMM.

Kontaktuppgifter

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet BKV
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Biosäkerhetskommittén LiU/RÖ
Marie Larsson, professor, ordförande
010-103 10 55
marie.larsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15