Göm menyn

Anmälan vid arbete med eller förvaring av smittämnen

Allt arbete med eller förvaring av smittämnen i riskklass 2-4 måste anmälas till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4). Du behöver planera inför arbete med smittämnen i god tid, tänk på följande:

 • Börja med att kontakta LiUs eller institutionens egen koordinator för biosäkerhet i god tid innan arbetet ska påbörjas för att få information om vad som ska ingå i anmälan och för att reda ut ev. frågor gällande tex krav på lokaler/laboratoriet. Finns det redan ett tillgängligt skyddsnivå 2-labb eller behöver lokaler anpassas? Beroende på hur snabbt det går att sätta ihop anmälans olika delar brukar det ta 1-2 månader innan anmälan är helt färdig och kan skickas in. Ev. anpassningar av lokaler tar normalt sett längre tid vilket gör att det är bra om sådana behov identifieras i god tid. 
 • Anmälan till Arbetsmiljöverket ska göras 30 dagar innan arbetet påbörjas. Även flytt av verksamhet ska anmälas senast 30 dagar före flytt. För anmälan ska uppgifter enligt 29 § i föreskrifter Smittrisker (länk ovan) lämnas.
 • Koordinator för biosäkerhet (LiUs eller institutionens egen) ger i mån av tid råd och synpunkter på anmälan, rutiner och riskbedömning men det är alltid ansvarig forskningsledare eller motsvarande som ansvarar för anmälans ingående delar, tex för riskbedömning och att vidtagna skyddsåtgärder är tillräckliga.
 • Värt att veta är att anmälan inte behövs för arbete som består av primär odling eller koncentrering direkt ur ett prov utan ytterligare odling. Om det finns en anmälan eller tillstånd för genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) enligt föreskrifter Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2) för det avsedda arbetet behöver man inte göra ytterligare en anmälan för smittämnen. 
 • Anmälan skickas till arbetsmiljoverket@av.se. 
  • Skriv ”Anmälan om användning av smittämnen enligt 29 § AFS 2018:4" i ämnesraden.
  • Ange i mejlet epostadresser till alla berörda (ej enbart som CC).
  • Skicka i samband med anmälan kopia till LiUs koordinator för biosäkerhet, institutionens egen koordinator för biosäkerhet (om sådan finns), se kontaktuppgifter till höger, samt till institutionens registrator för diarieföring.

 

Definitioner 

Ett urval av definitioner, fler finns i föreskrifterna Smittrisker (AFS 2018:4):

Arbete med smittämnen: Arbete som innebär att: 
- avsiktligt odla eller koncentrera smittämnen
- hantera odlade eller koncentrerade smittämnen
- hantera försöksdjur som avsiktligt bär på smittämnen. 

Förvaring av smittämnen: Förvaring av avsiktligt koncentrerade smittämnen.

Smittämnen: Mikroorganismer, prioner och humana invärtesparasiter, som kan framkalla infektioner hos människor. 

Mikroorganism: Bakterier, mögel- och jästsvampar, virus och andra mikrobiologiska enheter, cellulära och inte cellulära, som kan reproduceras eller överföra genetiskt material. 

Smittämne i riskklass 2: Smittämne som kan orsaka sjukdomar hos människor och kan utgöra en fara för arbetstagare. För de flesta finns effektiv behandling, eller förebyggande åtgärder, som vaccination. Oftast är spridningsrisken begränsad. 

Smittämne i riskklass 3: Smittämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare. Ofta finns effektiv behandling, eller förebyggande åtgärder, som vaccination. Det kan finnas risk för spridning ut till samhället.

Smittämne i riskklass 4: Smittämne som kan orsaka mycket allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare. Det finns sällan möjlighet till effektiv behandling, eller förebyggande åtgärder, som vaccination. Det kan ge stora konsekvenser om smittämnet sprids ut i samhället

I föreskrifterna Smittrisker (AFS 2018:4) finns en förteckning över smittämnen och vilken riskklass de tillhör (bilaga 1).

Vid frågor

Kontakta LiUs koordinator för biosäkerhet eller institutionens egen koordinator, se kontaktuppgifter till höger.

 

 

 

 

Vägledning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en information som underlättar för dem som skall göra riskbedömningar, anmäla eller söka tillstånd för biologiska agens och/eller GMM.

Kontaktuppgifter

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet BKV
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Biosäkerhetskommittén LiU/RÖ
Marie Larsson, professor, ordförande
010-103 10 55
marie.larsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15