Göm menyn

Hantering av laboratorieavfall vid LiU

Laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder avfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt. Avfallet ska inte heller ge upphov till störningar i omgivande miljö eller innebära risker för de som tar om hand avfallet när det lämnat LiU.

Laboratorieavfall ska därför paketeras, märkas, hanteras och i vissa fall destrueras enligt instruktionerna för hantering av laboratorieavfall vid LiU (där ej annat anges gäller instruktionerna för samtliga campus). Allt laboratorieavfall ska hanteras av laboratoriepersonal.

 

Kärl för laboratorieavfall

 • Lokalvården ska enbart tömma papperskorgar vid handfat. Dessa får endast innehålla pappershanddukar efter handtvätt. Inga andra papperskorgar får finnas på labb, istället ska godkända kärl för laboratorieavfall användas.
 • Kärl avsedda för avfall från  laboratorier och verkstäder kan inom hela LiU beställas från avtalade leverantörer, se avsnittet Avfallsbehållare - labb, verkstäder till vänster. 
 • Inom Region Östergötland beställs kartonger och t ex svarta plasttunnor från Centralförrådet/vaktmästeri, se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).
 • En del verksamheter på campus US kan beställa svarta plasttunnor för t ex biologiskt avfall och gula plasttunnor för smittförande avfall från Centralförrådet/vaktmästeri. Övriga kärl för laboratorieavfall beställs från avtalade leverantörer via LiU:s inköpssystem, se sammanställning i högerkolumnen. 
   
 • Kärl för laboratorieavfall försluts och transporteras till avsedd plats i Miljörum av laboratoriepersonal, härefter hanteras laboratorieavfallet som brännbart avfall. Om avtal sluts med lokalvården att hämta laboratorieavfall, tar de endast omhand färdigförsluten och tydligt uppmärkt kartong eller plastad papperssäck som lämnas på anvisad plats på respektive enhet.

 

Olika slags laboratorieavfall

Handskar, torkpapper, spillskydd mm

Handskar, torkpapper,  spillskydd och likanande avfall ska slängas i labbavfallskärl (t ex kartonger eller i plastade papperssäckar), hanteras sedan som brännbart avfall/restavfall.

Om avfallet är påtagligt kontaminerat med faroklassade kemikalier ska de hanteras som farligt avfall (se Kemikalieavfall nedan).

Pipettspetsar (om de inte varit i kontakt med smittförande material)

Campus US: Ska slängas i kartong (ej i plastad papperssäck pga risk för stick vid hantering av säckar), hanteras sedan som brännbart avfall/restavfall.
Campus Valla och Norrköping: Ska slängas i kartong eller plastad papperssäck, hanteras sedan som brännbart avfall.

Laboratorieglas (tex bägare, mätglas, E-kolvar)

Laboratorieglas t ex bägare, e-kolvar, mätpipetter (helt/trasigt) ska läggas i en kartong eller liknande, sedan i labbavfallskartong som sorteras till brännbart. Vid större mängder, kontakta Husservice (Campus Valla och Norrköping) eller vaktmästeriet (Campus US).

Glas som varit i kontakt med smittförande – se Smittförande avfall i menyn till vänster

Glas påtagligt kontaminerat med faroklassade kemikalier – se Kemikalieavfall i menyn till vänster.

Stickande/skärande glas av mindre storlek (t ex. objektsglas, pasteurpipetter, silicon wafer) – se hantering av stickande/skärande i menyn till vänster.

Förpackning ar av glas (om ej varit i kontakt med smittförande eller påtagligt kontaminerade med farliga kemikalier) källsorteras.

Källsortering på laboratorier

Rena, torra förpackningar (papper/plast/glas) sorteras i kärl avsedda för dessa fraktioner.

 

För övriga avfallsslag från laborativ eller verkstadsverksamhet - se menyn till vänster.


 

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12