Göm menyn

Smittförande avfall

Material och avfall som varit i kontakt med eller innehåller smittämnen ska dekontamineras innan det diskas, återanvänds eller slängs. Till smittförande avfall räknas smittämnen som kan orsaka infektion hos människor (riskklass 2-4) samt avfall som innehåller eller har varit kontakt med humana kroppsvätskor eller vävnad.

Dekontaminering ska ske så nära källan som möjligt med en validerad metod, tex autoklavering eller kemisk desinfektion.

När avfallet är avdödat kan det som regel slängas i det brännbara avfallet eller hällas ut i vask, förutsatt att det inte finns andra risker med avfallet som måste tas hänsyn till (tex kemikalier, antibiotika eller radioaktivitet).

I ett laboratorium bör de mest strikta reglerna gälla för hela laboratoriet.
Exempel: Om arbete med riskklass 2-bakterier förekommer i ett labb där även annan verksamhet bedrivs med icke-smittförande organismer bör allt avfall hanteras som om det vore smittförande.

Smittförande avfall som är skärande eller stickande (tex kanyler, skalpeller, objektsglas) ska läggas i särskild säkerhetsbehållare märkt med UN 3291 och texten ”skärande och stickande avfall”, avsedd för smittförande avfall. Se separat avsnitt för skärande och stickande avfall (länk här).

Hantering vid Campus Valla och Norrköping

 • Skärande och stickande avfall som är smittförande skickas till godkänd anläggning för destruktion.
 • Gemensam hantering av övrigt smittförande avfall saknas vid dessa campus, avfallet ska därför avdödas på respektive enhet om ingen särskild överenskommelse finns. När avfallet är avdödat kan det som regel slängas i det brännbara avfallet eller hällas ut i vask, förutsatt att det inte finns några andra risker med med avfallet. 

Hantering vid Campus US 

 • Smittförande avfall tillhörande riskklass 2 kan i de flesta fall skickas som smittförande avfall UN 3291 till extern anläggning för destruktion. Avfall innehållande smittämnen i riskklass 3-4 måste avdödas lokalt (i det aktuella laboratoriet). I dessa fall ska avfallshanteringen godkännas av Arbetsmiljöverket i samband med anmälan.
 • Obs! Försäkra dig om att avfallet inte innehåller smittämnen i den högre riskkategorin kategori A (länk här till MSB:s föreskrifter ADR-S 2021, se s.231). Dessa är ämnen som när de transporteras kan framkalla permanent invaliditet eller livshotande/dödlig sjukdom hos i övrigt friska människor eller djur. I regel tillhör de ämnen som finns med på denna lista riskklass 3 eller 4, ett par undantag finns för ett fåtal smittämnen i riskklass 2 (endast kulturer).

Packning och märkning av smittförande avfall UN 3291

 • Avfallet ska innan borttransport packas och märkas enligt bestämmelser för smittförande avfall UN 3291. Kärl finns att tillgå vid LiU via avtal och köps in via Raindance via beställningssättet varukorg och produktgrupp Avfallskärl till lab (se menyn till höger  Avfallsbehållare - labb, verkstäder för mer information om olika behållare). 
 • Flytande avfall hälls i tätslutande kärl innan det placeras i lådan/kartongen. Vermikulit eller annat absorberande material ska tillsättas i tunnan alternativt kartongen i tillräcklig mängd för att kunna suga upp vätskan om primärkärlet/kärlen går sönder.
 • Innan lådor/kartonger med smittförande avfall lämnar labbet/avdelningen måste locket på lådor, alternativt kartonger, förslutas helt och märkning/etikett fyllas i med namn, telefonnummer och avdelning.
 • Kärlen ställs på avsedd plats i miljörummet.
 • Hämtning i miljörum ska beställas, det görs digitalt via webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service, se länk i höger kolumnen under kontkatvägar Region Östergötland, campus US. 

 

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12