Göm menyn

Cellkulturer, mikroorganismer – ej smittförande

Levande cellkulturer och mikroorganismer ska ej hällas ut direkt i vask. Om avfallet räknas som smittförande eller GMM, se respektive avsnitt. När avfallet är avdödat kan det som regel hällas ut i vask. Det kan dock finnas andra risker med avfallet att ta hänsyn till, exempelvis radioaktivitet, kemikalier, eller att avfallet är stickande/skärande (se respektive avsnitt).

För avdödning av cellkulturer, odlingsmedium och mikroorganismer som inte är smittförande eller GMM ska en av följande metoder användas:

 1. Autoklavering 
 2. Kemisk eller annan behandling. Metoden måste ha visats vara effektiv mot aktuellt agens. 
 3. Förbränning
  a) Flytande cellkultur/ medium/ buljong hälls i ett helt tätslutande kärl (t ex plastflaska eller dunk). Fyll kärlet till max 75 %.
  < 2 liter/kärl: Kärlet placeras i en labbavfallskartong med innersäck av plast, sorteras till brännbart.
  2-10 liter/kärl: Kärlet placeras i en plastsäck som försluts och sorteras till brännbart.
  b) Bakterier på fast medium (t ex agarplattor) ska avdödas genom t ex autoklavering innan det slängs i brännbart avfall, alternativet sorteras som smittförande avfall i den centrala hantering som finns på Campus US.

Antibiotikaavfall - rekommendationer

För att undvika att antibiotika når ekosystemet och bidrar till utveckling av antibiotikaresistens är det viktigt att undvika utsläpp till miljön i de fall det är möjligt. Antibiotika som snabbt bryts ner i naturen (kort ekoskugga) kan hällas ut i vask i de små mängder som används vid LiU:s laboratorier. Mer stabil antibiotika (lång ekoskugga) bör dock destrueras, tex genom autoklavering eller förbränning.
Observera att råden nedan gäller för antibiotika som finns i t ex odlingsmedium eller cellkulturer. Ren antibiotika ska hanteras som läkemedelsavfall. Det kan också finnas andra risker med avfallet, exempelvis andra kemikalier, radioaktivitet, stickande/skärande, smittförande eller GMM som måste beaktas (se respektive avsnitt).

Nedan följer rekommendationer för ett antal antibiotika. 

Obs! Antibiotika som ej är listade här, och vars egenskaper är okända,
sorteras till brännbart avfall*!

Antibiotika

Rekommendation

Beta-laktamer

 

Penicillin
Ampicillin
Carbenicillin

Bryts lätt ner i naturen, kan hällas ut i vask.

Aminoglykosider

 

Gentamicin
Neomycin
Streptomycin
Geneticin

Autoklaveras/kokas innan det hälls i vask.

Kanamycin

Förstörs ej vid normal autoklavering. Kan autoklaveras i mycket surt pH innan det hälls ut i vask, alternativt sorteras till brännbart*

Övriga

 

Kloramfenikol

Bryts lätt ner i naturen, kan hällas ut i vask.

Amphotericin
(= fungizone)
Erytromycin
Pyromycin
Sulfadoxin
Tetracyklin

 

Autoklaveras/kokas innan det hälls i vask.

Blasticidin

Okända egenskaper, sorteras till brännbart*

Ciprofloxacin

Tål autoklavering, sorteras till brännbart

Enrofloxacin

Sorteras till brännbart*

Nalidixinsyra

Sorteras till brännbart*

Vankomycin

Mycket stabilt, sista antibiotikat som fungerar mot multiresistenta stafylokocker. Sorteras till brännbart*, byt helst ut till annan antibiotika

Zeomycin

Okända egenskaper, sorteras till brännbart*

Zeozin

Okända egenskaper, sorteras till brännbart*


* Se avsnitt ovan för hantering av cellkulturer och mikroorganismer 
Källa: Hallgren, Christina, Morgenstern, Ralf. Rekommendationer för behandling av antibiotikaavfall vid Karolinska Institutet (2009).
 

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12