Göm menyn

Biologiskt avfall - vävnad från människa

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa som kan vara estetiskt stötande, t ex:

 • Vävnader eller organ.
 • Identifierbara kroppsdelar.
 • Kasserade anatomiska preparat.

Hit räknas till exempel inte avfall som naglar, hår och moderkakor.

Denna typ av avfall omfattas av krav i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall. 

 

Campus Valla och campus Norrköping

 1. Biologiskt avfall ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast i biologiskt avfall, ej annat avfall som t ex handskar.
 2. Märk lådan med ifylld gul-svart etikett för "Biologiskt avfall". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 3. Biologiskt avfall kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn ska biologiskt avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn ska det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall på samma sätt som farligt avfall.

Avfallskärl och etiketter

Svart plastlåda med tillhörande lock finns att köpa via LiU:s inköpssystem Raindance (se information om avtal mm i "Sammanställningen över avfallskärl till labb och verkstäder som finns att köpa vid LiU" i kolumnen till höger). Etiketter finns inte idag på avtal utan får köpas in från en leverantör som har en etikett som motsvarar kraven i SOSFS 2001:8, till exempel så här. 

 

Campus US

 1. Biologiskt avfall ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast i biologiskt avfall, ej annat avfall som t ex handskar.
 2. Märk lådan med ifylld gul-svart etikett för "Biologiskt avfall". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 3. Biologiskt avfall kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn ska biologiskt avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn ska det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall via vaktmästeri/inre logistik som nås via CVU Direkt, se uppgifter i kolumnen till höger.

Avfallskärl och etiketter

Svart plastlåda med tillhörande lock finns att köpa via LiU:s inköpssystem Raindance (se information om avtal mm i "Sammanställningen över avfallskärl till labb och verkstäder som finns att köpa vid LiU" i kolumnen till höger) eller via Region Östergötland inköpssystem ( orderuc@regionostergotland.se), en sammanställning över de avfallskärl som finns via RÖ finns i högerspalten. 

Etikett kan beställas från RÖ:s centraldepå, behövs etikett bara vid enstaka tillfälle kan man också få via vaktmästeri (inre logistik).

 

 

För annat biologiskt avfall från människa gäller:

 • Mindre mängder provrör med kroppsvätskor från människa eller tömda blodpåsar mm från personer utan konstaterad smitta kan hanteras som brännbart laboratorieavfall.
 • Stora mängder kroppsvätskor från människa ska hanteras som smittförande avfall, och även material från person med konstaterad eller misstänkt smitta ska hanteras enligt instruktioner för Smittförande avfall! 
 • Vävnader med stora mängder kemikalier t ex vävnader i formalin/formaldehydlösning hanteras som kemikalieavfall.  

 

 

Biologiskt avfall - vävnad från djur

Animaliska biprodukter 

Animaliska biprodukter utgörs av döda djur eller delar av djur.  

Definition: Animaliska biprodukter är sådant från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte har bearbetats eller behandlats till framställda produkter. Mer information om animaliska biprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida

Campus Valla och campus Norrköping

För verksamhet vid Campus Valla eller Campus Norrköping, läs här för mer information.

 

Campus US

Verksamhet vid campus US får information via CBR. 

 

Dissektionsavfall från undervisning (djur, djurvävnad)

Djurvävnad som hämtats ut via slakteri och använts i undervisning (djurorgan eller delar av djurorgan) ska av hygieniska skäl förpackas på ett läckagesäkert och luktfritt sätt. 

Campus Valla och campus Norrköping

För verksamhet vid Campus Valla eller Campus Norrköping, läs här för mer information.

 

Campus US

För verksamhet vid Campus US gäller att 

 1. Dissektionsavfall som består av djurvävnad från slakteri ska därför samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast dissektionsavfall här, ej annat avfall som t ex handskar. 
 2. Märk lådan med ifylld etikett för "Dissektionsavfall, undervisning (LiU)". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
  Kontakta koordinator laboratoriesäkerhet eller koordinator biosäkerhet (se kontaktuppgifter i kolumnen till höger) för information om etiketter. 
 3. Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn bör slaktavfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn bör det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall via vaktmästeri/inre logistik som nås via CVU Direkt, se uppgifter i kolumnen till höger.

 

Biologiskt avfall - växtdelar 

Växtdelar hanteras som brännbart avfall. Observera att genetiskt modifierade växter och övrigt avfall från denna odling kräver särskild behandling (ska godkännas av Jordbruksverket).
 

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

 • KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Inre logistik (fd vaktmästeriet) på US på telefon 010-10 36 000 

 • Alternativt CVU Direkt - kundtjänst för stöd och service som nås via:
  telefon: 010-10 36 000

  webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress till den sk FM-portalen är https://lioappl1.regionostergotland.se/fixa/default.aspx )

  webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05