Göm menyn

Biologiskt avfall - vävnad från djur (ABP, dissektion) och växter 

Om animaliska biprodukter (ABP)

Material som kommer från djur kallas för animaliska biprodukter och definieras som ”material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter”. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur t. ex. blod som inte är avsedda som livsmedel och som används inom forskning Även ullfjädrar, och äggskal ingår i begreppet animaliska biprodukter. Mer information om animaliska biprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida om produkter från djur

 

Den praktiska hanteringen ser olika ut på olika campus, se beskrivning nedan. 

 

ABP avfall kategori 1 vid campus Valla och Norrköping

Förpackning och märkning av ABP avfall

 • ABP avfall ska förpackas så att inte emballaget går sönder p.g.a innehållet. T ex genom att avfallet förpackas i kraftig ogenomskinlig plastsäck. Plastsäckar med animalisk biprodukt samlas då i ett ytteremballage, förslagsvis plåttunna (fat) som köps/hyrs från transportör av farligt avfall.
  Alternativt kan ABP avfall förpackas i svart plastlåda (30 eller 60 liter) med tillhörande lock, finns via LiU:s inköpssystem.
 • Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial.
 • Lägg endast ABP-avfall, inget annat avfall som t ex handskar.
 • Ytteremballaget måste märkas upp med texten "ABP kategori 1 - endast för bortskaffande" (ev behöver emballaget märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars).
 • Etiketter kan skrivas ut från förlagan som finns i spalten till höger.
 • Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn bör ABP avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn behöver det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.

(för IFM: kontakta Miljökoordinatorn IFM miljo@ifm.liu.se för uppgift om var säckar kan hämtas). 

Handelsdokument och register för ABP avfall

 • Ett handelsdokument ska enligt EU-lagstiftning alltid följa med ABP-avfallet under transporten. Avsändaren (dvs LiU) ska utfärda detta i tre exemplar: (1) ett original som följer med försändelsen till mottagaren, (1) en kopia till transportören, och (3) en kopia som arkiveras hos avsändaren (din institution) i minst 5 år.
 • Mall till handelsdokumentet där uppgifter om LiU:s transportör och mottagare redan är ifyllda finns, se kolumnen till höger. Skrivfälten är expanderbara vid elektronisk ifyllning av handelsdokument. OBS! Ett handelsdokument finns för campus Valla och Norrköping och ett annat för campus US.
 • Samtliga fält som inte är förifyllda eller strukna på handelsdokumentet ska fyllas i.
 • Skriv ut dokumentet dubbelsidigt.
 • Originalet fylls i och undertecknas av en ansvarig person. Namnteckning ska göras i annan färg än tryckta texten, t.ex. i blått.
 • Notera att underskriften innebär att avsändaren tar ansvar för att ABP-avfallet är korrekt paketerat och att uppgifterna i handelsdokumentet stämmer!
 • OBS! Viktigt att antal kolli (ytteremballage som tunnor, lådor etc) som ska skickas iväg stämmer mot det som anges i handelsdokumentet.
 • Varje sändning av ABP-avfall ska åtföljas av handelsdokument som ska ha ett eget referensnummer som består av datum och förkortning för institutionen/motsvarande, t ex 20220503-IFM.
 • Dessutom utfärdas olika slags transportdokumentation av transportören (godsdeklaration, avfallsdeklaration eller motsvarande), dessa ska också sparas hos avsändaren i minst 5 år. För korrekta uppgifter om vikt ska finnas, behöver även faktura från transportör sparas ihop med övrig dokumentation.
 • Den verksamhet som skickar i väg ABP avfall är skyldig att föra register över sändningarna, detta lagkrav uppfylls genom att kopia av handelsdokument, transportdokumentation och faktura sparas samlat på ett ställe, eller kompletteras med uppgifter/statistik från LiU:s transportör. Kontakta laboratoriesäkerhetskoordinator LiU vid frågor

  (Vid IFM ska kopian av handelsdokumentet samt transportdokumentation för sändningen lämnas till Miljökoordinator IFM, som förvarar dessa i IFM:s arkiv.)

Beställa hämtning av ABP avfall

 • Vid IFM: kontakta Miljökoordinatorn IFM miljo@ifm.liu.se för information om vem som beställer hämtning av ABP-avfall vid IFM.
 • Vid ITN: kontakta labbchef.
 • Tänk på att beställa hämtning i god tid innan önskat hämtningsdatum, genom att kontakta leverantör Ragn-Sells AB. 
 • Vid beställning ange att det gäller avfall som är animalisk biprodukt kategori 1 med avfallskod 18.02.03.
 • Ange det antal ytteremballage som ska hämtas (antal plåttunnor/fat alternativt antal plastlådor).
 • Om ni köper eller hyr ytteremballaget (plåttunna/fat) från transportören, glöm inte att ange vid beställningen att ni vill ha det utbytt.
 • Vid beställning behöver kostnadsställe och hämtningsställe uppges

 

 

ABP avfall kategori 1 vid campus US, ej CBR

(Verksamhet vid CBR följer egen lokal rutin)

Förpackning och märkning av ABP avfall

 • Avfallet ska packas i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Finns via LiU:s inköpssystem som plastlåda (se Avfallsbehållare - labb, verkstäder i menyn till vänster) eller via RÖ:s centraldepå (LIO-nr: 8098201 - Tunna svart 30l med lock för biologiskt avfall utan etikett).
 • Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren.
 • Lägg endast ABP-avfall här, inget annat avfall som t ex handskar.
 • Märk varje låda med etikett för "ABP kategori 1- endast för bortskaffande”.
 • Fyll även i avsändarens namn samt ange LiU (OBS! samma avsändare som angavs på handelsdokumentet).
 • Lådorna måste märkas med etikett innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 • Etiketter kan skrivas ut från förlagan som finns i spalten till höger.
 • Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn bör det förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn bör det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.

 

Handelsdokument

 • Ett handelsdokument ska enligt EU-lagstiftning alltid följa med ABP-avfallet under transporten. Avsändaren (dvs LiU) ska utfärda detta i tre exemplar: (1) ett original som följer med försändelsen till mottagaren, (1) en kopia till transportören, och (3) en kopia som arkiveras hos avsändaren (det är du) i minst 5 år.
 • Mall till handelsdokumentet där uppgifter om Region Östergötlands transportör och mottagare redan ifyllda finns se kolumnen till höger. Skrivfälten är expanderbara vid elektronisk ifyllning av handelsdokument.
 • Varje sändning av ABP-avfall ska åtföljas av handelsdokument som ska ha ett eget referensnummer som består av datum och förkortning för institutionen/motsvarande, t ex 20220503-BKV.
 • Samtliga fält som inte är förifyllda eller strukna på handelsdokumentet ska fyllas i.
 • Skriv ut dokumentet dubbelsidigt.
 • Originalet fylls i och undertecknas av en ansvarig person. Namnteckning ska göras i annan färg än tryckta texten, t.ex. i blått.
 • Notera att underskriften innebär att avsändaren tar ansvar för att ABP-avfallet är korrekt paketerat och att uppgifterna i handelsdokumentet stämmer!
 • OBS! Viktigt att antal kolli (lådor) som ska skickas iväg stämmer mot det som anges i handelsdokumentet.
 • Den verksamhet som skickar i väg ABP avfall är skyldig att föra register över sändningarna, detta lagkrav uppfylls genom att kopia av handelsdokument sparas och vid behov kompletteras med uppgifter/statistik från Region Östergötlands transportör. Kontakta laboratoriesäkerhetskoordinator LiU vid frågor.    

 

Beställa hämtning

 • Beställ hämtning av ABP avfall via vaktmästeri/inre logistik, det görs digitalt via webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service, se länk i höger kolumnen under kontaktvägar Region Östergötland, campus US. 
 • Du ansvarar för att 2 exemplar av ifyllt och underskrivet handelsdokument medföljer ABP avfallet samt att alla avfallslådor är märkta.

 

 

Dissektionsavfall från undervisning (djur, djurvävnad)

Djurvävnad som hämtats ut via slakteri och använts i undervisning (djurorgan eller delar av djurorgan) ska av hygieniska skäl förpackas på ett läckagesäkert och luktfritt sätt. 

Dissektionsavfall Campus Valla 

Dissektionsdjur vid campus Valla, IFM som består av fisk och andra vattenlevande djur som inköpts i fiskaffär dvs var livsmedel fram till dissektionen kan hanteras som ett brännbart avfall, då dessa räknades som livsmedel fram till dissektionen. På IFM finns lokal rutin för detta: 

 1. Fiskar och motsvarande avfall förpackas i påse tillsammans med absorberande material (t ex täckpapper, torkpapper eller liknande).
 2. Fiskavfallet ska sedan frysas och därefter packas i sk våtavfallssäck (plastad papperssäck) eller motsvarande emballage, finns att hämta i IFMs förråd.
 3. Fiskavfallet hanteras sedan som brännbart avfall genom att säckarna placeras i container för brännbart som finns vid uteförråden bakom B-huset.

Dissektionsavfall bör märkas upp så det framgår att det är "dissektionsavfall". Använd gärna etiketter som finns framtagna för detta, se kolumnen till höger.
Uppkommer andra typer av dissektionsavfall vid IFM, kontakta Miljökoordinator IFM.

 

Dissektionsavfall Campus US

För verksamhet vid Campus US gäller att 

 1. Dissektionsavfall som består av djurvävnad från slakteri ska därför samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av eller innehåller vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast dissektionsavfall här, ej annat avfall som t ex handskar. 
 2. Märk lådan med ifylld etikett för "Dissektionsavfall, undervisning (LiU)". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
  Kontakta koordinator laboratoriesäkerhet eller koordinator biosäkerhet (se kontaktuppgifter i kolumnen till höger) för information om etiketter. 
 3. Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn bör slaktavfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn bör det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av dissektions avfall via vaktmästeri/inre logistik, det görs digitalt via webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service, se länk i höger kolumnen under kontaktvägar Region Östergötland, campus US. 

 

 

 

Biologiskt avfall - växtdelar 

Växtdelar hanteras som brännbart avfall. Observera att genetiskt modifierade växter och övrigt avfall från denna odling kräver särskild behandling (ska godkännas av Jordbruksverket).

 


 

 

 

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12