Göm menyn

Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Vad som räknas som farligt avfall framgår av Avfallsförordningen, avfall räknas som farligt avfall om det:

 • är märkt med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen eller
 • enligt bilaga III till Avfallsdirektivet (2008/98/EG) eller bedömning av farliga egenskaper enligt förordning om testmetoder enligt Reach (EG 440/2008). Det innebär bedömning om avfall är farligt avfall nu ska göras utifrån CLP-förordningen dvs med faroangivelser som grund. 

Några exempel på farligt avfall är:

 • kemikalieavfall
 • lösningsmedel
 • färg
 • glödlampor
 • elektronikprodukter

Vanligast inom verksamheter vid LiU är kemikalieavfall, därför finns instruktionerna om hantering av kemikalieavfall på de följande sidorna.

Om instruktionerna för hantering av kemikalieavfall

Instruktionerna på de följande sidorna rör hantering av kemikalieavfall, vissa tomma kemikalieförpackningar och kemikaliekontaminerat material inom Region Östergötland och Linköpings universitet.

De syftar till att tydliggöra och förenkla för verksamheterna hur kemikalieavfall och därtill relaterat avfall ska hanteras, alltifrån förvaring till borttransport och dokumentation, för att upprätthålla en säker och lagenlig hantering.

Instruktionerna på de följande sidorna kompletteras av:

 • En sk "Exempellista" -  hantering vanliga flytande kemikalieavfall ska hanteras (om de får hällas ut i avlopp eller ska skickas som farligt avfall), se länk i menyn till höger.
 • Blankett för farligt avfall, att använda vid avsändning av farligt avfall (länk i menyn till höger), ska användas inom Region Östergötland samt campus US.
 • Excelfil alternativt blanketten för farligt avfall ska användas av övriga verksamheter inom LiU. I en excelfil ska uppgifter om det det farliga avfallet sammanställas på motsvarande sätt som i blanketten och sparas med namnstrukturen "LiU_Institutionens namn_datum/version" om den skickas in elektroniskt. 

Hantering av övrigt farligt avfall

 • Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.
 • För LiU gäller att lysrör samt vissa batterier och elektroniska komponenter som också räknas som farligt avfall, hanteras av Husservice enligt separata rutiner, se information om Husservice på Liunet.

Hantering av övrigt avfall från laboratorier och verkstäder

Information om hantering av övrigt avfall från laboratorier och verkstäder finns under Laboratorieavfall LiU.

 

 

RUTINER OCH BLANKETTER

 1. Hantering av vanligt flytande kemikalieavfall - Exempellista
 2. Vid campus Valla och Norrköping - sammanställ uppgifter om farligt avfall i en Excelfil där filnamnet ska innehålla uppgifterna "LiU_Institutionens namn_datum/version" när den skickas in elektroniskt. Använd gärna detta exempel på hur Excelfil kan se ut. Det går också att använda blanketten som beskrivs i nästa punkt. 
 3. Blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" ska användas inom Region Östergötland samt campus US.

  Att ta reda på UN nummer, annat stöd
 4. UN nummer - för olika kemikalier men också grupper av ämnen t ex "brandfarlig vätska" går att söka via MSB:s sökportal RIB, farliga ämnen
 5. En sk "Klassificeringslista UN-nummer" finns med bla exempel på olika UN nummer. 
 6. Regler för att packa småkemikalier som FA - bl a storleksregler för emballage (låda), märkning mm från Fortum Waste Solutions AB.
 7. En sammanställning över vanligt förekommande farligt avfall på LiU - finns via Koordinator laboratoriesäkerhet vid LiU, se kontaktuppgifter nedan
 8. Ett förifyllt exempel av "Blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" 

  Material - olika typer av kartonger, dunkar mm för avfall (LiU)
 9. Anvisningar för hantering av avfall och farligt avfall inom RÖ och vid campus US finns via Vårdgivarwebb
 10. Sammanställning över olika AVFALLSKÄRL inom RÖ finns via Vårdgivarwebb

 

KONTAKTER inom LiU - campus valla och norrköping

FARLIGT AVFALL FRÅN LABB/VERKSTAD
Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

 

FARLIGT AVFALL FRÅN ICKE-LABORATIV VERKSAMHET

Husservice, LiU
Johan Cederlund, telefon 013-284083
 

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

 

 

Kontakter: campus us och region östergötland 

Inre logistik (fd vaktmästeriet) på US på telefon 010-10 36 000 

Alternativt CVU Direkt - kundtjänst för stöd och service som nås via:
telefon: 010-10 36 000

webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress till den sk FM-portalen: https://lioappl1.regionostergotland.se/Felanmalan/Webbanmalan/Login.aspx)

 

webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-07