Göm menyn

Instruktioner för kemikalieombud

Instruktion för kemikalieombud vid IKEs laboratoriearbetsplatser. Kemikalieombudet är även biträdande föreståndare för brandfarliga kemikalier på sin arbetsplats.

Som kemikalieombud skall du:

 • Regelbundet påminna om att lagar, förordningar och regler beträffande kemikalier på arbetsplatsen måste följas.
 • Meddela avdelningschef, koordinator och prefekt om verksamheten eller kommande förändringar i verksamheten innebär risk för att regelverk för hälsa och miljö inte följs
 • Vara en resurs på arbetsplatsen rörande frågor om kemikalier och kemikaliehanteringen och vid behov vidarebefordra dessa till koordinator för kemikalier.
 • Regelbundet påminna om att flaskor och andra kärl ska vara tydligt märkta med produktnamn och farosymbol.
 • Se till att etiketter med farosymboler för kemikalier finns tillgängliga, samt tala om var dessa förvaras.
 • Informera om och vid behov hjälpa till vid sanering vid spill av kemikalier.
 • Vara en resursperson på arbetsplatsen vad gäller insyn i kemikaliesystemet KLARA och därmed ha behörighet att söka kemikalie på hela IKE, samt vara medveten om det ansvar det innebär.

 • Se till att nyinköpta kemikalier kontinuerligt registreras i KLARA.
 • Se till att inventering av kemikalier görs 1 gång/ år i KLARA.
 • Se till att märkning och förvaring av avfall görs på ett korrekt sätt.
 • Informera om var man kan hitta aktuella säkerhetsdatablad.
 • Delta i de möten som koordinatorn för kemikalier vid IKE regelbundet kallar till
 • Använda 2% av heltid till dina arbetsmiljöuppgifter inom kemikaliehantering.

Kemikalieombudet är även ombud för brandfarlig vara på sin arbetsplats. Nedanstående arbetsmiljöuppgifter fördelas gällande brandfarlig vara.

Som ombud för brandfarlig vara skall du vara biträdande föreståndare vid institutionen behjälplig. Härvid gäller att du skall bevaka att:

 • hantering av brandfarlig vara paå arbetsplatsen sker på ett säkert sätt
 • ny personal får kunskap om risker vid hantering av brandfarliga varor och göra arbetsplatsens rutiner kända
 • personalen har tillgång till brandfarlig varas säkerhetsdatablad
 • kärl innehållande brandfarlig vara är märkt på rätt sätt
 • inventering av brandfarlig vara sker med rapportering till KLARA
 • förvaring av brandfarlig vara sker enligt Landstingets riktlinjer för brandfarlig vara

För att vara uppdaterad på gällande riktlinjer, lagar och förordningar skall man som ombud delta i de återkommande träffar om brandfarlig vara som brandskyddscontroller och/eller biträdande föreståndare kallar till.

Instruktionen fastställd 2014-06-11 av laboratoriesäkerhetsgruppen vid IKE i samråd med koordinator för kemikalier och brandfarlig vara.

Utskriftsvänlig version (pdf)

Biträdande föreståndare för brandfarlig vara

Utdrag ur Landstingets riktlinjer för hantering av brandfarlig vara:

Som biträdande föreståndare skall man vara ordinarie föreståndare behjälplig. Härvid skall man bevaka att:

 • hantering av brandfarlig vara på den egna arbetsplatsen sker på ett säkert sätt.
 • ny personal får kunskap om risker vid hantering av brandfarliga varor och göra arbetsplatsens rutiner kända
 • personalen har tillgång till brandfarlig varas säkerhetsdatablad
 • kärl innehållande brandfarlig vara är märkta på rätt sätt
 • inventering av brandfarlig vara sker med rapportering till Klara
 • förvaring av brandfarlig vara sker enligt Landstingets riktlinjer för brandfarlig vara
 • klassning av lokaler där öppen hantering av brandfarlig vätska kl1 och 2A sker
 • elektrisk utrustning, som används inom område där brännbar gasblandning förekommer, är godkänd

För att vara uppdaterad på gällande riktlinjer, lagar och förordningar skall man som biträdande föreståndare delta i de återkommande träffar om brandfarlig vara som brandskyddscontroller kallar till.

Utskriftsvänlig version (pdf)
 

 

 

kontakt

Maria Tärnberg, kemikalie- och brandfarlig vara koordinator
E-post: maria.tarnberg@liu.se

AIR, pl 10

 

relaterat


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-05