Göm menyn

Arbetsfördelning för brandombud

Som brandombud ska Du medverka i egenkontroll/internkontroll inom brandskyddsområdet på Din arbetsplats.

Som brandombud skall du:

- Medverka i egenkontroll/internkontroll inom brandskyddsområdet på Din arbetsplats.

Regelbundet kontrollera:

Branddörrar

- fungerar den automatiska stängningen, finns det något som hindrar stängning av dörren?

- om automatisk stängning saknas, hålls dörren stängd och inte uppställd med kil eller dylikt?

Brandposter och handbrandsläckare

- ska vara servade en gång om året och plomberade samt för övrigt inte ha några synbara skador

- en brandsläckare får aldrig lämna avdelningen för service eller dylikt utan att en annan sätts dit i stället

- inget får finnas som blockerar eller gör att dessa skyms

Nödutgångar

- får ej vara blockerade från något håll

- skyltningen ska vara tydlig och belysningen ska fungera

- utrymningsplaner ska finnas och vara aktuella (OBS uppdaterade efter eventuell ombyggnad)

Trapphus

- är utrymningsvägar och ska hållas fria från brandfarliga föremål så som ”skräp”,  hindrande möbler och andra skrymmande föremål

Korridor

- Ska vara fri från utrusning så att det går att komma fram med säng. För att underlätta detta ska ena sidan på korridoren vara fri från föremål som kan försvåra en utrymning.

  • Inom två veckor efter ankomst till arbetsplatsen informera nyanställd personal, vikarier och studerande på arbetsplatsen om brandskyddet enligt dokumenten ”Förebyggande/förberedande åtgärder för brand” och ”Skarpt läge” (se länkar till höger på sidan)
  • Inventera utbildningsbehov för arbetsplatsens personal och rapportera till koordinator för brandskydd
  • I samråd med koordinator planera och genomföra utrymningsövning på arbetsplatsen under vårterminen varje år
  • I samråd med koordinator planera och genomföra brandspel vid arbetsplatsen årligen under höstterminen
  • Omedelbart anmäla fel relaterade till brandskydd, t ex beträffande brandlarm, brandsläckningsutrustning, till FIXA med kopia till koordinator samt bevaka att felet åtgärdas
  • Årligen tillsammans med koordinator för brandskydd och avdelningschef gå igenom LiUs checklista för brandskydd
  • Omgående kontakta prefekt, avdelningschef och koordinator för brandskydd vid brandincidenter och uppdagade risker avseende brandskydd
  • Omedelbart rapportera till prefekt, avdelningschef och koordinator för brandskydd när brandutrustning har använts samt kontrollera att utrustningen återställts
  • Delta i de möten som koordinatorn för brandskydd vid IKE regelbundet kallar till
  • Använda 2 % av heltid till Dina arbetsmiljöuppgifter inom brandskydd

Instruktionen fastställd 2013-05-27 av laboratoriesäkerhetsgruppen i samråd med koordinator för brandskydd

Utskriftsvänlig version (pdf)
 

 

kontakt

Klara Martinsson, brandskyddskoordinator
Telefon: 010-103 41 01
E-post: klara.martinsson@liu.se

 

relaterad information

checklista


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-05