Göm menyn

Stöld, inbrott och obehörigt intrång på arbetsplatsen

Vid stöld och inbrott gäller nedanstående BKV rutin

 • Polisanmäl händelsen (tel. nr 114 14, eller via polisen hemsida; https://anmalan.polisen.se/imse/foremal.html;jsessionid=DB126F3AFD326C5D5996E9FEF742C95E.imseweb1) (skicka även en kopia av polisanmälan/ ärendenummer till Veronika Brodin: veronika.brodin@liu.se)
 • Om glas/trasiga föremål behöver städas bort anmäls detta till FIXA (010-1044000), spärra i så fall det berörda området i väntat på städning så att inte medarbetare riskeras att skada sig
 • Informera avdelningschef och Veronika Brodin (013-286725) om händelsen
 • Informera övriga på arbetsplatsen om händelsen (vid delade arbetsplatser t.ex. RÖ/LIU ska alla parter informeras) och be de att vara noga med att låsa sina dörrar och ej lämna värdesaker framme synliga
 • Om incidenten inbegriper stöld av datorer, kontakta IT avdelningen för vidare hjälp (Helpdesk 013-282828)
 • Se över låsrutiner in till arbetsplatsen (ta kontakt med Veronika Brodin om dessa behöver ändras). En arbetsplats kan t.ex. tillfälligt låsas under en kortare period för att minska risken för obehöriga
 • Ansvarig på BKV (Veronika Brodin) underrättar RÖs och LiUs säkerhetschef om händelsen
 • Om medarbetare känner sig otrygga på arbetsplatsen kan extra väktarrundor beställas under en avgränsad tid. Ta i så fall kontakt med ansvarig på BKV (Veronika Brodin)

Vid direktkontakt med obehörig/pågående inbrott/hot

 • Undvik att bli provocerad. Försök avleda hotet genom att uppträda lugnt. Håll dig på behörigt avstånd
 • I en akut situation när direkt fara föreligger är det högsta prioritet att själv ta sig därifrån
 • Försök om möjligt uppmärksamma andra på situationen, sök hjälp hos medarbetare eller andra personer i närheten
 • Ingrip endast om det kan ske utan risk för egen säkerhet
 • Vid fara tillkalla campusväktare, vid akut fara tillkalla polis. Bedöm om akut sjukvård behövs
 • Kontakta omedelbart närmaste chef, meddela vad som hänt och om hjälp tillkallats

Skriv omedelbart ner vad du har sett, försök beskriv den som hotat eller utövat våld, spar mail och ta skärmdumpar.

Vid Hot och Våldshändelser följ LIUs checklista:

http://old.liu.se/insidan/HR-Personal/arbetsmiljo/filarkiv/krisstod/1.82913/Checklistavidvaldochhotomvald1.pdf


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-24