Göm menyn

Krisledning

Syftet med krisledning vid BKV är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning vid uppkomna krissituationer så att verksamhet, funktioner och ledning kan återgå till normalläge snarast möjligt.

BKV:s krishanteringsgrupp har i uppgift att samordna institutionens insatser i samband med större händelser såsom olyckor, allvarliga hot, gisslantagande, naturkatastrofer, brand etc. Dvs händelser som kräver omedelbara och samordnade åtgärder i syfte att minimera konsekvenserna. Arbetet leds av BKV:s krisledningsgrupp med prefekten som chef och sammankallande. För samtliga funktioner i den centrala krishanteringsgruppen finnas två ersättare.

 

knapp bkv beredskapsplan

knapp till kontaktlista

 

 

 

 

 

 

För hantering av större kriser och för kriser som omfattar flera delar av universitet finns en central krisorganisation inom LiU som styr arbetet och använder institutionen och dess kris-beredskapsorganisation som resurs. Se bilaga 4 i den högra kolumnen. 

Bild på ett larm


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-26