Göm menyn

Examensarbete i matematik, Utbildningsvetenskap (lärarprogrammet)

På den här sidan finns samlad information för studenter på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet som skriver, eller fundera på att skriva, examensarbeten med handledning från MAI. Informationen på denna sida gäller allmänt för alla examensarbeten med handledning från MAI - även de som skriver examensarbete inom Allmänt Utbildningsområde (AUO):

9MAA31 -  Examensarbete inom matematik, forskningskonsumtion
9MGA31 -
  Examensarbete inom matematik för grundskolan (Specialisering),
                forskningskonsumtion
93XMA1 -
  Examensarbete 1, Matematik, forskningskonsumtion
93XMA7 -  Examensarbete 1, Matematik, forskningskonsumtion

9TVA11 -  Examensarbete inom Allmänt Utbildningsområde, forskningskonsumtion
9TVA12 -
  Examensarbete inom Allmänt Utbildningsområde, forskningsproduktion
9VA404 -
  Examensarbete på grundnivå inom lärarutbildningen (AUO)
LAEXC1 -
  Examensarbete inom Allmänt Utbildningsområde

Notera dock att vissa mindre skillnader finns beroende på när man påbörjade sin lärarutbildning och vilken typ av examensarbete man ska skriva. Notera också att de olika examensarbetena skrivs på olika nivåer: 93XMA7 skrivs på G2-nivå; 93XMA1 skrivs på G3-nivå; 9MAA31, 9MGA31, 9TVA11 och 9TVA12 skrivs på avancerad nivå.

Har du några frågor som inte besvaras på denna sida kan du vända dig till Jonas Bergman Ärlebäck som är kontaktperson på MAI för examensarbeten på Lärarprogrammet.

Allmän information

Examensarbete som skrivs inom ämnet Matematik

För examensarbeten som skrivs inom ämnet Matematik på Lärarprogrammet (kurskoder 9MAA31, 9MGA31, 93XMA1, 93XMA7) ansvarar Jonas Bergman Ärlebäck. Administration, så som om utdelning av rapportnummer (ISRN) för uppsatser samt ansvarar för att det godkända examensarbetet rapporteras till LADOK och publiceras elektroniskt, görs av Helena Larsson.

Examensarbeten inom Allmänt Utbildningsområde (AUO)

För examensarbeten som skrivs inom Allmänt Utbildningsområde (AUO) på Lärarprogrammet (kurskoder 9TVA11, 9TVA12, 9VA404, LAEXC1) ligger det övergripande administrativa ansvaret för examensarbetet på IBL, där Malin Åberg är kontaktperson. Handledare tilldelas från MAI och allt som har med har med handledning, opponering, och framläggning att göra sköts av och på MAI. Det Malin Åberg har han om är att ta emot anmälan av val av ämne för examensarbetet,  utdelande av rapportnummer (ISRN), samt se till att examensarbetet rapporteras till LADOK.

Kurshandledning

I kurshandledningen finns mycket och viktig information kring examensarbetet (ladda hem i pdf-format). Observera att det finns två olika kurshandledningar, en för grundläggande nivå (för de som påbörjade lärarutbildningen före 2007), och en på avancerad nivå (för de som påbörjade lärarutbildningen 2007 eller senare) - är du osäker på vilken typ av examensarbete du ska göra så prata med studievägledningen på lärarprogrammet). På IBL finns också en hemsida för exjobb Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL. Dock kan påpekas att viss information på denna sida, såväl som viss information i de länkar som finns på sidan, INTE är relevant för dig som har handledning på MAI. Vissa filer som finns där har du dock användning av.

Metodstrimma

Varje termin brukar IBL anordna en så kallad metodstrimma för dem som skriver sitt examensarbete. Denna strimma består bland annat av verkstäder där till exempel forskningsetik, skrivprocessen, informationssökning och databearbetning kan behandlas (här finns IBLs information om metodstrimman). Observera att denna strimma är en hjälp inför examensarbetet och kan därför ligga till viss/stor del i andra halvan av terminen!

Att skriva uppsatsen

Under ditt arbete med uppsatsen kommer du bli tilldelad en handledare från MAI, och det är i samråd med handledaren som såväl uppsatsens innehåll som hur arbetet med uppsatsen ska läggas upp diskuteras. Besked om vem som kommer att bli din handledare under arbetet med uppsatsen meddelas vid terminstart den termin då du ska skriva uppsatsen.

För dig som skriver examensarbete på någon av kurskoderna 9MAA31, 9MGA31, 93XMA1 eller 93XMA7 finns mallar för framsida och biblioteksblad i mappen Dokument i menyn till vänster. På IBL:s sida för examensarbeten kan du som skriver examensarbete inom AOU ladda hem mallar för framsida och biblioteksblad som du ska använda.

På MAI finns för VT 2016 i princip inga formella regler eller riktlinjer för hur uppsatsen ska struktureras och utformas. Men en viss tradition finns ju ändå och därmed är det nyttigt att läsa andras examensarbeten (speciellt sådana som haft handledare på MAI) för att se hur de ser ut. Naturligtvis får du också hjälp och förslag av din handledare. Följande saker kommer dock att krävas inför tryckning av uppsats:

  • Använd enkelt radavstånd
  • Centrera sidnumrering (tryckning sker dubbelsidigt)
  • Infoga om nödvändigt tomma sidor för att innehållsförteckning och första "textsidan" av uppsatsen hamnar på udda sidnummer

Vill du ha förslag på övrig utformning har Electronic Press tagit fram mallar man kan utgå ifrån - man kan i dessa mallar ändra saker efter eget tycke och smak. Viktigt är dock det som tidigare nämndes, att uppsatser på Lärarprogrammet ska ha enhetlig framsida och biblioteksblad; se ovan.

Biblioteket har en länksamling för uppsatsarbete där du kan hitta mycket nyttig hjälp för skrivandet.

Framläggning och opponering

Det ingår i handledarens uppgifter att avgöra när uppsatsen är färdig för framläggning. Beroende på vilket typ av examensarbete man skriver (vilken kurskod man är antagen till) ser formerna för handledningen olika ut. För vissa typer av examensarbeten tillämpas grupphandledning med en striktare tidsplan, medan tidsramarna för andra typer av examensarbeten är mer flexibla med exempelvis inga på förhand speciella tidpunkter då framläggningar ske - men oftast blir flera studenter färdiga ungefär samtidigt och då samordnas framläggningarna.

För att bli helt godkänd på examensarbetet ingår att genomföra framläggning och att opponera på någon annans uppsats. Alla dessa moment måste bokföras på ett så kallat Ladok-blad som om du skriver examensarbete på någon av kurskoderna 9MAA31, 9MGA31, 93XMA1 eller 93XMA7 hittar i mappen Dokument i menyn till vänster. Om du skriver examensarbete inom AOU så hittar du Ladok-bladet här.

Examination av uppsats

Rutiner för examination och bedömning av examensarbeten:

  1. Vid din framläggning får du kommentarer från åhörare, opponent och examinator. Därefter har du 10 arbetsdagar för att bearbeta din uppsats utifrån givna kommentarer och förslag på förbättringar.
  2. Uppsatsen lämnas till examinatorn tillsammans med ett försättsblad där gjorda förändringar finns angivna (ej småsaker såsom korrigerade stavfel) samt med exemplaret av uppsatsen där examinatorns noteringar finns (om examinator lämnat sådant).
  3. Examinatorn gör sin bedömning av uppsatsen och sätter ett betyg; U, G eller VG. Detta motsvarar en rättning av tenta, och resultatet meddelas därmed inom 10 arbetsdagar.
  4. Om uppsatsen är underkänd får bearbetning av uppsatsen fortsätta, i de riktningar angivna av examinator.
  5. Steg 2 börjar igen, inga tidsbegränsningar finns dock för när uppsatsen måste lämnas in och därmed kan bedömningen ibland ej ske inom 10 arbetsdagar, beroende på tillgänglighet av examinatorn.

Utöver denna procedur finns ett par viktiga saker:

  • En uppsats kan bedömas av examinator maximalt 3 gånger per år.
  • Handledning ges under hela denna process, dock finns rättighet till handledning under maximalt 2 terminer (den termin då examensarbetet startar samt nästföljande termin).

OBS! När en uppsats skickas in för bedömning (punkt 2 ovan) ska detta ske via Urkunds automatiska dokumentkontroll. Du ska då använda en speciell e-post-adress, vilken du får i samband med framläggningen. Mer information om Urkund kan fås på deras hemsida.

Elektronisk publicering

Rektor har beslutat att alla examensarbeten som skrivs inom LiU skall publiceras elektroniskt (se beslut här). För att din uppsats ska publiceras elektroniskt måste du skriva under en publiceringsöverenskommelse för att intyga dokumentets äkthet. Överenskommelsen skickar/ger du sedan till Helena Larsson på MAI.

Registrering och examina

För att ditt resultat om avklarat examensarbete ska registreras i Ladok måste du ha ett Ladokblad där alla moment finns antecknade om att de är avklarade. När alla moment är klara utom själva godkännandet av uppsatsen kan Ladokbladet lämnas till examinatorn eller till Jonas Bergman Ärlebäck - därmed kommer registreringen av ditt resultat att ske så snabbt som möjligt så fort examinatorn har godkänt arbetet. Detta är speciellt viktigt om du är färdig med din utbildning och så snart som möjligt vill ansöka om examen.

Kontaktinformation

Jonas Bergman Ärlebäck
Universitetslektor, MAI

 

Administratör för examensarbeten:

Helena Larsson
Administratör, MAI
 Sidansvarig: jonas.bergman.arleback@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 26 09:26:10 CET 2018