Göm menyn

MAI0092
Ett sociologiskt perspektiv på matematikdidaktisk forskning/
A sociological approach to research in mathematics education

Poäng: 3 hp

Kursledare: Christer Bergsten

Kurslitteratur:

  • Dowling, P. (1996). A socialogical analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415.
  • Jablonka, E. (2010). Sociological perspectives in research in mathematics education. In the Proceedings of the Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, 7-8 November, 2008, Rovaniemi, Finland.
  • Wedege, T. (2005). "Mathematics - that's what I can't do" - People's affective and social relationship with mathematics. In C. Bergsten & B. Grevholm (Eds.), Conceptions of mathematics. Proceedings of norma01. Linköping: SMDF.

Som referenslitteratur till begreppet 'mathematical literacy' rekommenderas följande handbokskapitel:

  • Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. In A. Bishop et al. (EDS.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer.

Kursinnehåll, organisation och examination:

Sociologisk ansats i matematikdidaktisk forskning, speglad genom litteratur samt föredrag och bidrag vid MADIF7, Stockholm 26-27 januari 2010.

1. Delta i MADIF7 och läsa kurslitteraturen (se ovanför).

2. Välj och läs en av de forskningsrapporter som presenteras och som har koppling till konferensens tema, delta i seminariet då denna rapport diskuteras och för anteckningar. Skriv sedan en sammanfattning av det som du uppfattar som huvuddragen i rapporten och seminariediskussionen, med en egen avslutande kritisk diskussion.

3a. Om du har en egen presentation vid MADIF7 (papper eller kort presentation): sammanfatta och skriv en kritisk kommentar till diskussionen under seminariet.

3b. Om du inte har en egen presentation vid MADIF7: Sammanfatta en av artiklarna i kurslitteraturen och relatera där det är möjligt till ditt eget forskningsprojekt.

Det två texterna, var och en på cirka 3-5 sidor, skickas elektroniskt till examinatorn senast 15 mars 2010.

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-25