Göm menyn

MAI0055
Introduktion till matematikdidaktiken som forskningsfält/
Introduction to the didactics of mathematics

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Christer Bergsten

Kurslitteratur:

Kursinnehåll: Kursen består av fyra delar A, B, C och D, som läses i denna ordning.

Organisation: Kursen är avsedd att vara en introduktionskurs för forskarstuderande i matematik med didaktisk inriktning. Den innehåller en initial orientering i det matematik didaktiska forskningsfältet och dess frågeställningar, metoder och resultat, samt mer ingående studier av ett mindre antal artiklar/rapporter. Inget av dessa områden behandlas uttömmande, utan bör följas upp och vidareutvecklas i kommande kurser. Studenterna förväntas ta del av den anvisade litteraturen, genomföra enkla analyser av några artiklar/rapporter, samt träna. projektformulering.

Examination: Kursen genomförs som en läs- och seminariekurs, med examination genom redovisningar och diskussioner vid ett antal seminarier i liten grupp.

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29