Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0055
Introduktion till matematikdidaktiken som forskningsfält/
Introduction to the didactics of mathematics

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Christer Bergsten

Kurslitteratur:

Kursinnehåll: Kursen består av fyra delar A, B, C och D, som läses i denna ordning.

Organisation: Kursen är avsedd att vara en introduktionskurs för forskarstuderande i matematik med didaktisk inriktning. Den innehåller en initial orientering i det matematik didaktiska forskningsfältet och dess frågeställningar, metoder och resultat, samt mer ingående studier av ett mindre antal artiklar/rapporter. Inget av dessa områden behandlas uttömmande, utan bör följas upp och vidareutvecklas i kommande kurser. Studenterna förväntas ta del av den anvisade litteraturen, genomföra enkla analyser av några artiklar/rapporter, samt träna. projektformulering.

Examination: Kursen genomförs som en läs- och seminariekurs, med examination genom redovisningar och diskussioner vid ett antal seminarier i liten grupp.

Förkunskapskrav:


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15