Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0045
Sannolikhetsteori/
Probability theory

Poäng: 12 hp

Kursledare: Torkel Erhardsson

Kurslitteratur: R. Durrett: Probability: theory and examples, 3rd ed, Duxbury press 2004.

Kursinnehåll: Sannolikhetsteorins grunder, konvergensbegrepp, stora talens lag i olika versioner, karakteristiska funktioner, centrala gränsvärdessatsen i olika versioner, slumpvandringar, martingaler i diskret tid (t.ex. gränsvärdes och optionala stoppsatser), Markovkedjor i diskret tid, stationära processer i diskret tid (t.ex. ergodsatser), samt Wienerprocessen.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Grundläggande måtteori (de resultat som kommer att användas finns dock samlade och bevisade i kursbokens appendix); TATA01 Analys överkurs (eller motsvarande); TAMS46 Sannolikhetslära fortsättningskurs (eller motsvarande).


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14