Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0039
Probabilistiska metoder i diskret matematik/
Probabilistic methods in discrete mathematics

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Johan Wästlund

Kurslitteratur: The Probabilistic Method av Noga Alon och Joel Spencer samt ett par aktuella forskningsartiklar.

Kursinnehåll: Elementära probabilistiska metoder är ofta mycket användbara i diskret matematik och datalogi. Vi diskuterar tillämpningar inom grafteori, talteori, kombinatorisk geometri, algoritmer med mera. Bland de metoder som tas upp kan nämnas second-momentmetoden, Lovasz lokala lemma och FKG-olikheten.

Organisation: Föreläsningar en gång i veckan.

Examination: Kursdeltagarna kommer att redovisa avsnitt i boken (eller någon forskningsartikel) för varandra. Detta är den huvudsakliga delen av examinationen. Dessutom blir det ett antal mer rutinmässiga inlämningsuppgifter som lämnas in eller redovisas muntligt.

Förkunskapskrav: Behörighet till forskarutbildning.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-25