Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0039
Probabilistiska metoder i diskret matematik/
Probabilistic methods in discrete mathematics

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Johan Wästlund

Kurslitteratur: The Probabilistic Method av Noga Alon och Joel Spencer samt ett par aktuella forskningsartiklar.

Kursinnehåll: Elementära probabilistiska metoder är ofta mycket användbara i diskret matematik och datalogi. Vi diskuterar tillämpningar inom grafteori, talteori, kombinatorisk geometri, algoritmer med mera. Bland de metoder som tas upp kan nämnas second-momentmetoden, Lovasz lokala lemma och FKG-olikheten.

Organisation: Föreläsningar en gång i veckan.

Examination: Kursdeltagarna kommer att redovisa avsnitt i boken (eller någon forskningsartikel) för varandra. Detta är den huvudsakliga delen av examinationen. Dessutom blir det ett antal mer rutinmässiga inlämningsuppgifter som lämnas in eller redovisas muntligt.

Förkunskapskrav: Behörighet till forskarutbildning.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2014-08-25