Göm menyn

MAI0037
Statistisk inferens/
Statistical inference

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Torkel Erhardsson

Kurslitteratur: G. Casella och R.L. Berger: Statistical Inference, andra utgåvan, Duxbury Press 2001.

Kursinnehåll: Kursen avser att fördjupa kunskaperna kring begreppen punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning särskilt map asymptotiska egenskaper hos statistikor. Andra områden som behandlas är Bayesianska ansatser samt beslutsteori.

Organisation: Självstudiekurs med handledning.

Examination: Kursen ges som självstudiekurs med inlämningsuppgifter hämtade ur kursboken som en del av examinationen. Den andra delen ugörs av studier och redovisning av innehållet i utvalda artiklar.

Förkunskapskrav: Gedigna kunskaper i matematisk analys, grundläggande kurser i matematisk statistik, fortsättningskurs sannolikhetslära (TAMS46).


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-04