Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved before or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0037
Statistisk inferens/
Statistical inference

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Torkel Erhardsson

Kurslitteratur: G. Casella och R.L. Berger: Statistical Inference, andra utgåvan, Duxbury Press 2001.

Kursinnehåll: Kursen avser att fördjupa kunskaperna kring begreppen punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning särskilt map asymptotiska egenskaper hos statistikor. Andra områden som behandlas är Bayesianska ansatser samt beslutsteori.

Organisation: Självstudiekurs med handledning.

Examination: Kursen ges som självstudiekurs med inlämningsuppgifter hämtade ur kursboken som en del av examinationen. Den andra delen ugörs av studier och redovisning av innehållet i utvalda artiklar.

Förkunskapskrav: Gedigna kunskaper i matematisk analys, grundläggande kurser i matematisk statistik, fortsättningskurs sannolikhetslära (TAMS46).


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14