Göm menyn

MAI0136
Projekt i optimering av realistiska, sammansatta system

Antal poäng: 4 hp

Examinator: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Fallbeskrivningar, projektbeskrivningar.

Kursinnehåll: Avancerad modellformulering, dynamisk programmering, metaheuristiker, heuristiker för kombinatoriska problem, metoder för tidskrävande målfunktioner. Exempel på formuleringar innehållande miljö- och energiaspekter.

Organisation: Projektarbete innehållande modellformulering, implementering av optimeringsalgoritmer, lösning av optimeringsproblem med hjälp av egen eller allmänt tillgänglig programvara, samt redovisning av resultaten.

Examination: Skriftliga rapporter, programkod, presentation.

Förkunskapskrav: Optimering

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-30