Göm menyn

Forskarutbildning i Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik

Forskarutbildningen i forskarskolan skall leda fram till en doktorsexamen med en tillämpad/tvärvetenskaplig profil. Den skall ge fördjupade och breddade insikter i matematiska metoder och sammanhang. Den skall även ge färdighet att självständigt eller i samarbete med andra bedriva forskning och utvecklingsarbete inom matematik eller matematiken närstående discipliner.

Ämnet för doktorsarbetet skall vara inriktat mot en tydlig tillämpning och handledningen skall vara delad mellan Matematiska institutionen och ett tillämpat ämne utanför MAI (eller något externt forskningsinstitut eller företag). Varje forskarstuderande skall ha huvudhandledaren vid Matematiska institutionen och en biträdande handledare från det tillämpade ämnet utanför MAI.

En forskarstuderande i forskarskolan antas till ett av forskarutbildningsämnena vid MAI (Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära,) och följer studieplanen för forskarutbildning i detta ämne.

Kursdelen i utbildningen skall delvis vara densamma som den inom traditionell forskarutbildning i ett av ämnena på MAI. En del av kurserna skall dock ersättas med kurser inom det tillämpade ämnet som är relevant för det valda avhandlingsarbetet. Den forskarstuderande rekommenderas även att bredda sin utbildning genom att läsa kurser från flera ämnesområden inom MAI.

 

Beslut 020212 av FoFU-nämnden


Sidansvarig: pia.craemer@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 10 15:48:31 CET 2015