Göm menyn

Kompetensen i psykiatriska team utnyttjas inte

För att kunna belysa patienterna så mångsidigt som möjligt är det vanligt i den psykiatriska öppenvården att flera yrkesgrupper arbetar i team. Men den breda kompetens som finns i teamen utnyttjas inte fullt ut, visar en ny avhandling i psykologi.

– Teamens deltagare undviker konflikter och är måna om att alla ska känna sig jämlika och delaktiga. Det gör att de ägnar mest tid åt diskussioner som alla kan delta i, säger Suzanne Blomqvist som nyligen doktorerat vid Linköpings universitet.

Hon har videofilmat och analyserat 30 behandlingskonferenser som hållits av tio olika psykiatriska team med kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska och skötare.

Det visade sig att teamen hade svårt att belysa patienterna på ett mångsidigt sätt. Det sociala perspektivet dominerade diskussionerna på bekostnad av de kroppsliga och psykologiska perspektiven.

Större delen av konferenserna ägnades åt att beskriva patienten, medan en mindre del ägnades åt analys och beslut. Sjuksköterskor, skötare och kuratorer deltog mindre i diskussionerna än läkare och psykologer.

– Det är svårt att samtidigt hålla flera perspektiv levande och genom detta åstadkomma ett mångfacetterat patientarbete, säger Suzanne Blomqvist, som i arbetet som psykolog har lång erfarenhet av öppenvårdsteam i vuxenpsykiatrin.

Hon har kompletterat analysen av behandlingskonferenserna med gruppintervjuer med annan personal i psykiatrin om de mångprofessionella teamens arbete.

Det visade sig att arbetet påverkades av behovet av att undvika konflikter och en strävan att alla ska förstå allt som sägs, känna sig delaktiga och jämlika. Eftersom alla yrkesgrupper kan delta i diskussioner om det sociala perspektivet och i det beskrivande momentet blir de dominerande.

Samtidigt finns en hierarki i teamen som gör att omvårdnadspersonalens kunnande utnyttjas mindre än läkarnas och psykologernas.

– Skillnader i kompetens, status och syn på psykiska symtoms orsaker kan leda till bristande sammanhållning i teamet. Det leder i sin tur att teamets medlemmar försöker främja goda relationer, konstaterar Suzanne Blomqvist.

Utifrån tidigare forskning diskuterar hon i avhandlingen hur motsättningarna kan hanteras så att man drar nytta av varandras kompetens i stället för att frukta konflikter.

– Ett sätt är att i diskussionerna argumentera genom att både hävda sin egen åsikt och lyssna till andra och på så sätt sammanfoga olika perspektiv. Ett annat är att tydliggöra varandras kompetens och arbetsroller och ge konferenserna en tydlig struktur som gör att alla kommer till tals.

Suzanne Blomqvist disputerade den 9 oktober 2009 och kan nås på 019-602 71 93, 0706-957293 och suzanne.blomqvist@orebroll.se.


Birgitta Weibull 2009-10-13
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14