Göm menyn

Vem ska få födas?

Nya reproduktionstekniker och ökande kunskaper inom genetik gör det i allt större utsträckning möjligt att välja vem som ska sättas till världen. Detta påverkar även vår syn på föräldraskap, menar Erik Malmqvist, som i en ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet diskuterar komplexa etiska frågor kring de nya teknikerna.

Idag används gentester i samband med provrörsbefruktning för att undvika att barn med vissa svåra ärftliga sjukdomar föds. Dessa tester erbjuds i första hand till blivande föräldrar som bär på anlag för någon sådan sjukdom.

Valmöjligheterna ökar i takt med att nya gentester utvecklas. Man kan redan, inte bara välja bort vissa sjukdomar, utan även exempelvis välja kön. I framtiden kan ytterligare valmöjligheter tillkomma genom att tekniker som syftar till att åstadkomma förändringar i arvsmassan hos spermier, ägg och embryon tas fram och förfinas.

Bör vi välkomna eller oroas av denna utveckling? Finns det en etisk skillnad mellan att använda reproduktionstekniker för att undvika att svårt sjuka barn föds och att använda dem för att välja sina blivande barns kön eller öka deras kroppslängd? Är ett tekniskt formande av framtida barns egenskaper mer upprörande än att föräldrar genom uppfostran och utbildning formar sina redan existerande barn?

I sin doktorshandling tar sig Erik Malmqvist an dessa svåra frågor. Han är kritisk till den förhärskande inriktningen på den bioetiska debatten om reproduktionstekniker som han menar alltför ensidigt sätter embryot eller det blivande barnet i fokus. Som en motvikt lyfter han fram föräldern och föräldraskapet. Han menar att det finns anledning till oro över hur ökande valmöjligheter formar hur föräldrar förhåller sig till sina barn och, mer generellt, påverkar vår syn på föräldraskapet.

Erik Malmqvist ser en risk att de nya teknikerna bidrar till att föräldraskapet alltmer kan komma att framstå som något som i första hand utövas för föräldrarnas eller samhällets, snarare än för barnets, skull. Det gäller framför allt om teknikerna används i syfte att välja egenskaper som inte är sjukdomsrelaterade.

Avhandlingen heter ”Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics”. Disputationen äger rum fredagen den 19 september i Aulan, Hus 240, Universitetssjukhuset (Campus US), Linköping.

För mer information, kontakta Erik Malmqvist, tel 013-284465, 0730-319267 eller erik.malmqvist@liu.se.


2008-09-17
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14