Göm menyn

LiU som arbetsplats

Vid LiU pågår sedan flera år ett ambitiöst och systematiskt arbete för att göra vår gemensamma arbetsplats så bra som möjligt. Det handlar både om den sociala och den fysiska arbetsmiljön. Det handlar om hur vi rekryterar personal och hur vi behandlar dem när de väl är här.

Arbetsmiljö

Ledstjärnan för arbetsmiljöarbetet vid LiU är att utveckla en trygg, utvecklande och hållbar arbetsmiljö för anställda och studenter. Formerna för arbetsmiljöarbetet regleras i ett samverkansavtal mellan LiU och och de fackliga organisationerna och frågorna behandlas i en central samverkansgrupp (CSG) och i de lokala samverkansgrupper som finns på varje institution och enhet.

Syftet med samverkansavtalet är:

 • att anpassa inflytandesystemet till beslutsnivåer vid universitetet, enligt gällande delegationsordning
 • att öka delaktigheten i planering, styrning och uppföljning
 • att utveckla ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och effektivitet
 • att genom ökad delaktighet tillvarata alla anställdas kunskap och kompetens vilket bidrar till att utveckla verksamheten vid Linköpings universitet

Medarbetarundersökningar

För att vi ska veta om vi är på rätt väg följs arbetet upp genom medarbetarundersökningar bland LiU:s anställda vartannat år. De så kallade Nöjd Medarbetar-undersökningarna (NMI) görs av ett externt undersökningsföretag och resultaten används som underlag för fortsatta förbättringsåtgärder.

Läs mer om NMI

LiU är också doktorandernas och studenternas arbetsplats. Ett sätt att fånga upp synpunkter och önskemål från dem är genom Nöjd-doktorand- respektive nöjd Student-enkätundersökningar.

Läs mer om NDI 

Läs mer om NSI 

Friskvård

Eftersom LiU anser att det är viktigt att medarbetarna håller sig i god fysisk form får varje anställd 2 000 kr per år att disponera för köp av skattefri friskvård enligt Skatteverkets definitioner. Det kan gälla allt från vanlig jympa, aerobics och styrketräning till mer krävande sporter.

Läs mer om friskvård vid LiU

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en utomstående expertresurs som ska stödja medarbetare, arbetsmiljöombud och chefer i arbetsrelaterade arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Från och med 1 september 2008 är det Feelgood som är LiU:s hälsopartner. För studenthälsovård ansvarar Studenthälsan.

Mer information om företagshälsovården

Lika villkor

Under paraplybegreppet Lika villkor arbetar LiU för ökad jämställdhet, för etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt för sexuellt likaberättigande. Det innebär att personer ska kunna känna sig motiverade och välkomna att söka sig till universitetet för studier eller arbete oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller social bakgrund.

Läs mer om hur arbetet med Lika villkor bedrivs och hur det är organiserat på www.liu.se/likavillkor

Kompetensutveckling

Vid LiU finns goda möjligheter till kompetensutveckling genom ett brett kursutbud, både för lärare, doktorander, postdoktorer och forskarhandledare, och för teknisk och administrativ personal. Personalavdelningen har uppdraget att stödja verksamheten med kompetens- och personalutvecklingsinsatser. Behöver du som medarbetare eller chef en samtalspart eller saknar något i det interna utbudet så hör av dig till dem.

Läs mer om kompetensutveckling 

Miljöarbete

LiU har byggt upp ett miljöledningssystem som en integrerad del av organisationen. LiU har också antagit en miljöpolicy som tydliggör universitetets ansvar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Policyn ska genomsyra all verksamhet, som med god marginal ska uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning. Verksamheten ska ständigt förbättras för att minska belastningen på hälsa och miljö.

Det här gör LiU redan:

 • LiU har valt miljömärkt el. Vi arbetar också för att sänka elförbrukningen.
 • LiU:s lokaler värms med miljövänlig fjärrvärme.
 • LiU:s restauranger erbjuder ekologiska alternativ. I de flesta kaffeautomater finns kravkaffe.
 • Gratis Campusbuss går mellan LiU:s tre campus.
 • Allt avfall vid LiU källsorteras. Kärl för detta finns på de flesta arbetsställen.
 • Skrivare och kopiatorer ska vara inställda för dubbelsidig utskrift och kopiering.
 • LiU har ett väl utvecklat system för att hantera skadliga och smittsamma ämnen i laboratoriemiljö.
 • LiU ställer miljökrav vid all upphandling.

Läs mer om miljöarbetet vid LiU och vad du själv kan göra
 


Sidansvarig: rekrytering@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 03 08:46:12 CET 2015