Göm menyn

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden.

Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen m.m. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.

LiU:s definition av utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:

  • att lärandet rum flyttas ut till samhällsliv,  natur- och kulturlandskap
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram

För forskning inom området, se Forum för utomhuspedagogik.

Aktuellt

Konferens: Golfbanans multifunktionella användning med skolan som målgrupp, Motala den 9 april 2019. Multifunktionell pedagogisk markanvändning, ett utbildnings- och forskningsprojekt inom utomhuspedagogik med stöd från STERF (Scandinavian Turf Grass Association) genomfört i Motala kommun 2017/18 med elever och lärare i årskurs 1-6.

Konferens: Ute är inne - Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurs i lärande och samhällsplanering, Jönköping den 29-30 augusti 2019. I anslutning till Ute är inne arrangeras ett forskningssymposium 28 augusti vid Högskolan i Jönköping. Se även Utenavets hemsida.

Rapport: Klassrum med himlen som tak. En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärandet i grundskolan med fokus på: Skolprestationer, naturkontakt och fysisk aktivitet. Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet 10, 2018. Finns i både svensk och engelsk version.

Rapport: VASS-projektet - Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-20