Göm menyn

Tyska inom lärarutbildningen

Inriktningsbeskrivning

Mål

Kursen har flera mål som tillsammans ska ge en förberedelse för att undervisa elever i tyska. Det är mycket viktigt att en lärare i moderna språk har en god nivå på den egna språkbehärskningen för att kunna stödja sina elever på bästa sätt i deras lärande. En god överblick över språkets struktur bidrar ytterligare till att läraren kan belysa språkliga fenomen utifrån olika synvinklar för sina elever. En viktig del i språkundervisningen är även den kulturella och sociala kontext som omger språket. Der är därför väsentligt att läraren har en viss förtrogenhet med språkområdets samhällsförhållanden och samhällsutveckling. Genom att ha insikter i aktuell språkinlärningsforskning och olika språkdidaktiska teorier, kan läraren på ett bättre sätt välja lämpliga metoder anpassade för olika lärandesituationer i den pedagogiska praktiken. Målet är att den studerande ska ha utvecklat ovanstående kunskaper efter att ha genomgått kursen.

Innehåll

Innehållet i inriktningen utgörs av studier i tyska språket och de tysktalande ländernas litteratur, kultur och samhällsliv. Undervisningen är indelad i olika moduler.
Under inriktningens första termin studeras:
-Muntliga och skriftliga språkliga färdigheter;
-Litteratur och litteraturhistoria;
-Kulturaspekter;
-Verksamhetsförlagd utbildning och språkdidaktik.
Inriktningens andra termin ägnas åt att fördjupa de områden som studerats under den första terminen. Äldre litteratur och språkhistoria är två nya områden som studeras.
Alla moduler innehåller moment där den studerande får bearbeta och tillämpa sina kunskaper i både tal och skrift. En viktig aspekt i varje del av kursen är naturligtvis hur den studerande senare ska kunna tillämpa kunskaperna på verksamheten i skolan. Därför ges seminarier i didaktik och metodik fortlöpande under de båda terminerna. Den studerande tillbringar också vissa veckor på en skola för att studera och själv pröva på undervisningen i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen är integrerad i ovanstående delkurser på så sätt att den studerande skall planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsområden i anslutning till varje delkurs. Under den andra terminen är två veckor av den verksamhetsförlagda utbildningen förlagda till Tyskland där den studerande får möjlighet att använda sig av tyskan, bekanta sig med det tyska samhället och utbildningssystemet.

Arbetsformer

Den schemalagda undervisningen utgörs av föreläsningar, grupptimmar, lärstödjande seminarier, uttals- och konversationsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningen är processinriktad i den bemärkelsen att den kunskap som presenteras i förläsningsform sedan bearbetas i grupp utifrån ett till viss del didaktiskt perspektiv.
Studenterna förväntas delta aktivt i denna kunskapsprocess och förutsätts ta stort ansvar för sitt eget lärande. En mycket stor dela av tiden upptas av självständigt arbete med att studera kurslitteratur och att, enskilt eller i grupp, förbereda redovisningsuppgifter av olika slag.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är i huvudsak koncentrerad till vissa veckor. Under denna tid ska studenten dels delta i det dagliga arbetet på en skola, dels förbereda och genomföra ett antal uppgifter inom tyskundervisningen. Detta arbete ute på fältet förbereds och efterbehandlas vid språkdidaktiska seminarier. Under de VFU-veckor som är förlagda till Tyskland görs studiebesök på skolor och universitet samt om möjligt andra offentliga inrättningar.

Examinationsformer

Inom inriktningen förekommer flera olika examinationsformer såsom skriftlig salstentamen, hemtentamen, muntlig tentamen, muntliga och skriftliga redovisningar.
 

Inriktningsbeskrivning

 

lärarportalen

 

vfu


Sidansvarig: jenny.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-28