Göm menyn

Bedömningsgrunder

Betyg i kurserna i religionsvetenskap baseras på två bedömningsgrunder.

Specifika bedömningsgrunder: I kursplanen anges de mål som examineras i kursen. Dessa mål utgör sett sorts specifika betygskriterier. Till vilken grad har studenten uppfyllt kursmålen?

Allmänna bedömningsgrunder: Det finns också vad man skulle kunna kalla allmänna mål som gäller alla kurser inom ämnet religionsvetenskap. Dessa mål står inte i kursplanen utan de beskrivs i dokumentet Allmänna bedömningsgrunder inom religionsvetenskap.

För godkänt ska studenten till exempel uppfylla följande krav i de allmänna bedömningsgrunderna: 

Den studerande visar förmåga att producera texter med ett för kursen relevant innehåll och med en tydlig struktur, samt med en argumentation väl förankrad i vetenskaplig litteratur och/eller föreläsningar och/eller seminarier. Valt referenssystem tillämpas på ett konsekvent sätt.

Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-08