Göm menyn

Kursöversikt teoretisk filosofi

Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm

  • Teoretisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) kurskod: 720G01

Grundkursen ges varje termin. En första delkurs introducerar logik och språkteori och är avsedd att tillhandahålla begreppsliga verktyg för de vidare studierna. Logikstudierna syftar till färdighet att hantera logiska begrepp och till förmåga att utläsa sådana formaliseringar som förekommer på en elementär nivå; språkteorin syftar till att lyfta fram sådana begrepp som är väsentliga vid filosofisk analys, t ex sanning, mening, referens. Den inledande kursen presenterar även några centrala frågor i kunskapsteori.
Grundkursens andra delkurs utgörs av filosofihistoria, som är ett viktigt filosofiskt studieområde, eftersom goda argument, oavsett ålder, såväl som intressanta misstag hjälper oss att bättre formulera de problem som är aktuella för oss. Föreläsningarna läggs ut gemensamt med praktisk filosofi, eftersom det därigenom är lättare att göra rättvisa åt många enskilda filosofers intresseramar och deras teoriers räckvidd. Kurslitteraturen är dock specifik för teoretisk filosofi.

Grundkursens tredje delkurs är en grundkurs i vetenskapsteori. I den analyseras sådana frågor som vad är vetenskaplig metod, vad är en bra vetenskapliga förklaring. I kursen belyses också den konfliktfyllda diskussionen under 1900-talet om vad som kännetecknar vetenskapliga framsteg.

En avslutande delkurs ger ett tillfälle till specialisering, endera mot språkfilosofi eller medvetandefilosofi. Den förstnämnda specialiseringen handlar om grunddrag i den moderna analytiska filosofin, den sistnämnda om frågor om det själsligas natur och dess förhållande till det kroppsliga. I samband med denna kurs skrivs en mindre uppsats som diskuteras på ett seminarium.

  • Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs (31 - 60 hp) kurskod: 720G02

Fortsättningskursen ges på vårterminen. Den inleds med en fördjupningskurs i logik, som bl a syftar till färdighet att använda predikatlogik för att genomföra bevis. Kursen introducerar även filosofisk logik, i vilken de logiska termernas betydelse och begrepp som sanning och bevis problematiseras. Ytterligare ett inslag i denna första kurs är ett inslag av fördjupning i vetenskapsteori.
På fortsättningskursen ges vidare en delkurs centrerad kring en teoretisk-filosofisk klassiker som läses tillsammans med kritisk och tolkande sekundärlitteratur. Avsikten med denna kurs är att bygga upp en god förtrogenhet med ett historiskt betydelsefullt arbete. Omväxlande har arbeten av David Hume och Immanuel Kant använts. I en tredje delkurs behandlas centrala problem i 1900-talets analytiska filosofi. Till kursen används översiktslitteratur men framförallt läses en samling viktiga och ofta diskuterade artiklar.

Fortsättningskursen avslutas med författandet av en uppsats som utgörs av en klarläggande bearbetning av ett problem, t ex att belysa en filosofisk konflikt eller att presentera en tolkning av någon intressant men oklar filosofisk text. Uppsatsen presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

 

  • Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs (61-90 hp) kurskod: 720G03

Fördjupningskursen ges på höstterminen. Kursen inleds med en gemensam litteraturkurs som behandlar analytiska presentationer av historiskt centrala filosofiska problem. Avsikten med kursen är att väsentligt öka problematiseringsgraden jämfört med den filosofihistoriska översiktskurs som ges under grundkursen. I fördjupningskursen ingår vidare en individuellt upplagd litteraturkurs. Den utformas för att ge en överblick på det område inom vilken studenten skall skriva en uppsats.

Uppsatsen på fördjupningskursen är kursens största uppgift och omfattar ungefär en halv termins arbete. Den skall ta upp en filosofisk fråga och föra den närmare ett svar. Undervisningen består här av handledning. Uppsatserna presenteras för ett seminarium, där det finns en särskilt utsedd opponent. Uppgiften att vara opponent vid ett sådant tillfälle är en kursfordring. Studenter på fördjupningskursen slutför inte alltid sina studier på en termin. Detta medför dock inga egentliga problem, eftersom det i teoretisk filosofi regelbundet samlas ett seminarium som består av studenter på fördjupnings- och avancerad kurs i olika faser av sina studier.

 

  • Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs (91-120 hp) kurskod: 720A01

Avancerad kurs ges vid efterfrågan. Dock läggs inga särskilda delkurser ut som är avsedda för just denna nivå. Studierna sköts i största utsträckning på egen hand. De planeras i samråd med lärare och litteraturen examineras muntligt. Om någon ny kurs på en annan nivå tillkommer som behandlar en klassikertext, kan den dock utnyttjas av en student på Avancerad kurs. Textseminarier för studenter på avancerad kurs kan också arrangeras i allmänhet tillsammans med studenter på fördjupningskurs.

 

  • Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (magisterkurs), 30 hp kurskod - 720A02

  • Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs), 30 hp kurskod - 720A03

På den avancerade nivån fördjupar och utvecklar den studerandes kunskaper i filosofi samt dennes förmåga att självständigt föra filosofiska resonemang. Kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Kurserna kan ingå i studier för en masterexamen i teoretisk filosofi. En masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.


Nivåns huvuduppgift ligger i författandet av en uppsats. En uppsats på avancerad kurs bör kunna bedömas som ett publicerbart vetenskapligt arbete.
Kurserna på avancerad nivå examineras dels av en självständigt genomförd uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser.

För att uppnå en masterexamen i teoretisk filosofi krävs att man har läst

  • Teoretisk filosofi, masterkurs 30 hp (720A03)
  • Teoretisk filosofi, magisterkurs 30 hp (720A02)
  • samt ytterligare en avancerad kurs, förslagsvis teoretisk filosofi, avancerad kurs (det finns möjligheter att i samråd med handledare välja annat ämne).

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Martin Berzell
Universitetslektor

martin.berzell@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4426
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Monica Wise
Administratör

Telefon 013-28 1979
monica.wise@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4213


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14