Göm menyn

Översikt kurser i Praktisk filosofi


Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm

 • Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01

Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. Några klassiska texter läses också i kursen. En delkurs ges med alternativa inriktningar bland vilka studenten väljer. För mer information, se kursplanen.

Översikt av kursens delar:

 • Moment 1: Instrumentkurs
 • Moment 2: Den praktiska filosofins historia
 • Moment 3: Moralfilosofi
 • Moment 4: Den praktiska filosofins klassiker
 • Moment 5: Specialisering
 • Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs (31-60 hp ) - kurskod 718G02

Fortsättningskursen ges på vårterminer. Den inleds med en delkurs som behandlar moralfilosofi. Här behandlas bl a centrala arbeten som presenterar preskriptivismen och preferensutilitarismen. Vidare diskuteras och kritiseras olika former av utilitarism.

Den andra delkursen behandlar oftast någon av den praktiska filosofins klassiker; här studeras något av de tunga arbetena inom moralfilosofin. Arbeten som är aktuella är till exempel David Hume, A Treatise of Human Nature, book III, Immanuel Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, Platon, Staten. Redovisningen sker med en hemuppsats.
En kurs i samhällsfilosofi följer och den behandlar främst frågor om social rättvisa och fördelningsrättvisa. Vi använder här en ren lärobokstext samt en textantologi i vilken centrala ståndpunkter i den aktuella debatten finns redovisade.

Vårens studier avslutas på samma sätt som höstens med en kurs som innebär ett valfritt moment. De alternativ som kan erbjudas är som vid grundkursen t ex estetik, religionsfilosofi, rättsfilosofi och kontinental filosofi (specifikation sker vid kursstart). Man kan välja att fördjupa sina kunskaper inom samma område som man valde på grundkursen eller man kan välja ett annat område och i stället bredda sina kunskaper inom den praktiska filosofin. Denna kurs redovisas genom seminariebehandling av en kortare uppsats som studenten skriver över ett av honom/henne själv valt ämne.

 • Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs (61-90 hp) - kurskod 718G03

Fördjupningskursen ges höstterminer. Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern moralfilosofi och avslutas med ett uppsatsarbete om 15 hp.

 • Praktisk filosofi 4, avancerad kurs (91-120 hp) - kurskod 718A01

Avancerad kurs ges när en student efterfrågar sådan. Här förekommer inte undervisning i vanlig mening utan studenten genomför en individuell utbildning där handledning är det viktigaste momentet. Studenten följer seminarieverksamhet enligt handledarens anvisningar.

 • Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp - kurskod 718A02

Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Förkunskapskrav till kursen hittar du i kursplanen.

 • Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp - kurskod 718A03

Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade kurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en masterexamen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs på 30 hp, förslagsvis i Teoretisk filosofi (men det finns möjligheter att i samråd med handledare välja annat ämne).

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Martin Berzell
Universitetslektor

martin.berzell@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4426
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Monica Wise
Administratör

Telefon 013-28 1979
monica.wise@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4213


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14