Göm menyn

Forskning och forskarutbildning

 

Vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett flertal ämnen och större ämnesområden. Ett gemensamt drag är att analysera och reflektera kring människans kulturbetingade och kulturbetingande gestaltning, tolkning och kommunicering i historia och nutid. Detta humanistiska perspektiv möts såväl i den ämnesorienterade som i den mång- och tvärvetenskapliga forskningen och forskarutbildningen. 

Organisatoriskt är verksamheten fördelad över IKK:s alla avdelningar, med tyngdpunkter i de fyra forskningsmiljöerna Språk och kultur i EuropaKulturvetenskaper Pedagogiskt arbete och Tillämpad etik, inom vilka forskarutbildning kan erbjudas.

Det konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbetet är under uppbyggnad. För de estetiska ämnena finns möjlighet till forskarutbildning med utbildningsvetenskaplig inriktning genom anknytning till Institutionen för beteendevetenskap och lärande, och detsamma gäller för miljö- och utomhuspedagogik.

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-19