Göm menyn

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik

Pedagogiskt arbete är ett mångvetenskapligt forskningsområde som behandlar frågor med relevans för skolans-, barnomsorgens och lärarutbildningens praktiker och andra pedagogiska verksamheter. Forskningsområdet introducerades vid Linköpings universitet från och med hösten 2000 i och med att en institutionsövergripande forskarskola och två professurer i Pedagogiskt arbete inrättades. Forskningsområdet finns för närvarande på Campus Valla vid två institutioner: Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) och Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), som samarbetar om forskning och forskarutbildning.


Forskningen syftar till att problematisera skolan som institution ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv samt bidra till utvecklingen av lärares yrkeskunskap. Fältet är knutet till lärarutbildningens och skolans verksamhet och innehåller en särpräglad dimension med praktiknära forskningsmetoder, ett fokus på det professionella arbetet och samspelet mellan forskningen och fältet. Under 2010-talet har verksamheten fått en tydligare ämnesdidaktisk inriktning. Vid IKK är intresset riktat mot svenskämnets och de moderna språkens didaktik och vid ISAK samhällsämnenas didaktik.

Pedagogiskt arbete. Logga.

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-01