Göm menyn

Nationellt samarbete

De doktorander som antogs till forskarutbildningen 2015 ingår också i forskarskolan Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT). SPLIT är knutet till ett nätverk, som består av fem lärosäten: Malmö högskola, Linköpings universitet, Umeå universitet, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet. I nätverket ingår språk- och litteraturdidaktiker från respektive lärosäte.

Forskarskolan SPLIT har som utgångspunkt språk- och litteraturdidaktik i det nya medielandskapet. I dagens medialiserade, mångspråkiga och kulturellt heterogena samhälle genomgår villkoren och formerna för språkutveckling och litteraturläsning stora förändringar. Skrivandet tar sig en mängd nya former i skärmkulturen. Den tryckta bokens ställning är inte längre lika självklar. Litteraturläsning i och utanför skolans svenskämne behöver på ett annat sätt än tidigare legitimeras. Exempelvis ges barns och ungdomars försämrade resultat i läsförmåga i internationella mätningar som PISA stor tyngd i den utbildningspolitiska debatten. Samtidigt innebär det nya medielandskapet ökade möjligheter för barn och unga att vara språkligt aktiva konsumenter och producenter i ett brett spektrum av både nya och gamla medier. De förändrade villkoren för språkutveckling gäller barn och ungdomar oavsett ålder, men också vuxna. Detta nya läge ställer utbildningssystemet, och kanske särskilt skolans svenskämne, inför stora utmaningar som är i stort behov av att beforskas. Samtidigt behöver språk- och litteraturdidaktiken betraktas i ett historiskt perspektiv. Bruket av och undervisningen i språk och litteratur har alltid ägt rum i ett medielandskap, vars utseende, villkor och former skiftat över tid. Språk och litteratur kan inte betraktas som frikopplade från medier utan är i sig själva kraftfulla medieteknologier som har ingått och ingår i olika typer av relationer med andra medier.

Mot denna bakgrund tar sig SPLIT an de grundläggande kommunikativa praktikerna – tala, lyssna, läsa, skriva, gestalta – i medielandskapet. Dessa belyses som integrerade med både gamla och nya medielandskap, både i relation till de yngsta barnen och till de äldre, både i förhållande till skolans svenskämne och till andra kommunikativa miljöer i samhället.

Länk till SPLIT:s hemsida

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-01