Göm menyn

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är upplagd i enlighet med gällande nationella regler. Det innebär att utbildningen dels utgör en fortsättning på grundläggande högskoleutbildning, dels att den leder fram till doktorsexamen. Utbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp). Under forskarutbildningen kommer doktoranderna också att medverka i arbetet med att söka externa forskningsanslag.

Utbildningen utgörs dels av kurser, dels av avhandlingsarbete. Kurserna omfattar 90 hp och avhandlingsarbetet 150 hp. Kurserna utgörs dels av gemensamma kurser för samtliga doktorander i Pedagogiskt arbete dels individuella kurser, inriktade mot det specifika avhandlingsarbetet. De gemensamma kurserna ges under den första delen av utbildningen och syftar till att skapa en kunskapsbas för doktoranderna. Den här delen av utbildningen kräver att doktoranden aktivt deltar i arbetet med att skapa en god seminariekultur. De individuella kurserna syftar till att fördjupa doktorandens kunskaper inom de områden som är relevanta för avhandlingsarbetet.

Utbildningstiden är fyra år, kombinerat med tjänstgöring inom Pedagogiskt arbete som kan omfatta administrativt arbete, medverkan i olika externa uppdrag eller undervisning inom grundutbildningen. Studierna kan därmed i praktiken omfatta upp till fem år. Det första året ägnas framför allt åt gemensamma kurser, år två och tre till att formulera och påbörja avhandlingsarbetet samt till uppgifter inom ramen för doktorandtjänsten. Det fjärde och femte året ägnas till största delen att färdigställa avhandlingen. Till hjälp i avhandlingsarbetet har doktoranden en eller flera forskare.

Vid antagningen tas hänsyn till vilken kompetens som finns bland handledarna, för att på så sätt garantera goda förutsättningar för ett lyckat forskningsprojekt. Det färdiga avhandlingsarbetet kan presenteras som en monografiavhandling eller som en sammanläggningsavhandling. Den färdiga avhandlingen försvaras offentligt vid en disputation.

 

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-01