Hide menu

Welcome to the web pages for the Teachers' Programme!

Well before the start of the course you will be able to access your timetable via TimeEdit, by entering your course code. You can find your course code via the links in the left-hand column.

As soon as we have updated the reading list and the course guide you will be also able to access them via the links in the left-hand column (under the tab “Övriga dokument”).

Otherwise, we mainly post information about each course in the university’s web-based learning platform, Lisam, e.g. the reading list, the course guide and the timetable. Access will be possible only after you have registered for the course.

Viktig information om omtentor till dig som är lärarstudent i ämnet Engelska

Som du vet har vi som ambition här på Engelskan att du som student ska få en utbildning av hög kvalitet och att du ska bli en lärare som har goda kunskaper i engelska och kommer ut i skolan och känner dig trygg i din roll som engelsklärare. Ett av de viktigaste sätten att säkerställa kvalitén i vår utbildning är att ha examinationer som testar din förmåga. Vi tror att en förutsättning för att klara dina examinationer är att du har studerat innan du gör en examination, vare sig den sker i form av hemtentamen, muntlig tentamen eller skriftlig salstentamen.

I regelverket ”Revidering av UVs kompletterande anvisningar gällande examination” står bland annat att du som student har rätt att ”erbjudas att delta i minst fem examinationstillfällen per kurs/examinerande kursmoment. Tre av dessa fem examinationstillfällen ska ges inom loppet av ett år utan att kurslitteraturen ändras” (2017:6).

Att göra en examination är inget självändamål, utan är till för att visa att du har de kunskaper som krävs för att klara av den. Vi har dock märkt att vissa studenter som blivit underkända vid ett flertal tillfällen hellre verkar pröva lyckan vid ett nytt provtillfälle än att ägna tid åt inläsning/studier/deltagande i ny undervisning – men vi vill uppmuntra dig att göra precis tvärt om! Studera mycket och noga först, innan du försöker dig på att göra ett nytt omprov, för då tror vi att dina chanser att klara dig ökar avsevärt, och det vill vi ju alla! Vi tycker också att regelverket ger oss också stöd i denna uppfattning, då det står att Då ”[e]xaminationsförfarandet ska ta rimliga resurser i anspråk” (2017:2; kursiv i original) är det rimligare att vi ägnar vår arbetstid att undervisa i lektionssal än att för tionde gången lägga tid och resurser på att rätta och underkänna någon som ’hoppats på tur’ vid examinationen i stället för att ägna tid åt att studera/gå om kursen. Notera att detta självklart inte gäller alla! De flesta av er gör helt rätt och pluggar innan ni går upp på en tenta:-)

Som ett resultat av ovanstående kommer vi från och med hösten 2018 att införa en ny rutin för salstentamina/salstentor. Hittills har du som lärarstudent dels kunna skriva en salstentamen under den termin din kurs ges (tentamen + omtentamen), dels har du kunnat skriva omtentamen tillsammans med fristående kurs i Engelska alla kommande terminer, i den händelse du inte blivit godkänd. Du har kunnat anmäla dig i Studentportalen till tentamen för Engelska, fristående kurs, och fått ett anonymt ID-nummer, skrivit tentamen och den har blivit rättad och tentamensresultatet blivit infört i Ladok.

Som exempel visas här tentamen för Written English:

Kurskod                     Provkod        

91EN11; 92EN11         STN2

Termin: VT20            Provtillfälle 1 (nov)    Provtillfälle 2 (jan)

 

Om du ej blev godkänd VT20 kunde du anmäla dig nästföljande termin:

Kurskod                     Provkod

711G26 (Engelska 1)   E105

Termin: HT20            Provtillfälle 3 (maj)     Provtillfälle 4, (aug)

 

Det som gäller framöver är att du som lärarstudent bara ska skriva din salstentamen när din kurskod/provkod finns i Studentportalen för en viss tentamen – vilket den kommer att göra 3 gånger varje år (vi inför i nuläget inte någon begränsning av det totala antalet examinationstillfällen).

MEN, du kan alltså inte fortsättningsvis slentrianmässigt anmäla dig till en tentamen på fel kurskod/provkod och på så sätt skriva tentamen tillsammans med fristående kurs i Engelska. Det kommer fortfarande att vara fysiskt möjligt att anmäla sig till fel provkod/kurskod i Studentportalen, men vi kommer inte att rapportera in några sådana salstentamina i Ladok, så du kastar bara bort tiden på att skriva en sådan tentamen.

Avslutningsvis vill vi återigen poängtera att vi inget hellre vill än att du ska tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt och att det ligger i allas vårt intresse att du klarar alla dina examinationer så snabbt som möjligt och med så goda resultat som möjligt – och vi vill på detta sätt ytterligare uppmuntra dig till att ägna tiden åt inläsning snarare än åt att sitta i examinationssalen utan att vara förberedd.
 

I tjänsten,
 

Kursansvarig lärare och studierektor i engelska

Lars Liljegren


Page manager: malgorzata.clarke@liu.se
Last updated: 2020-06-28