Göm menyn

Välkommen till Centrum för tillämpad etik och forskningsmiljön Tillämpad etik

 

Vi har de senaste åren kunnat se ett ökat intresse för etiska frågor och särskilt för tillämpad etik. Det finns många orsaker till detta. En är att vi står inför nya etiska utmaningar.

  • Datoriseringen och informationsteknologin förändrar samhället på olika sätt. Hur ska vi använda alla de möjligheter som den nya tekniken ger utan att vi, kanske på ett omärkligt sätt, förlorar kontrollen?

  • Forskaren kan samla allt fler registeruppgifter om försökspersoner. Var dras gränsen för den personliga integriteten?

  • I strävan mot ökad effektivitet uppföds mängder med djur i fabriksliknande former. Har vi inte moraliska skyldigheter också gentemot djuren?

  • Den medicinska tekniken har gjort det möjligt att rädda liv både på för tidigt födda barn och vid livets slutskede. Den etiska frågan när vi ska dra en gräns mellan att rädda liv och att låta dö ställs på sin spets.

  • Gentekniken gör det möjligt att i allt större utsträckning upptäcka ärftliga sjukdomar. Hur kan vi på ett ansvarsfullt sätt använda oss av denna kunskap?

  • Nya medicinska möjligheter i kombination med begränsade ekonomiska resurser reser frågan om prioriteringar: Vem ska få tillgång till vård?

  • Politiken tycks allt mer styras av ekonomisk rationalitet. Hur kan en etik för politiken se ut idag?

  • Genom globaliseringen knyts människor i skilda delar av världen närmare varandra och nationsgränserna blir mindre betydelsefulla. Men vilka normer skall styra den nya globaliserade världsordningen?

Det moderna ställer oss inför många nya svåra frågor. Men etik handlar inte bara om de "stora" frågorna. I vardagen, i privatlivet såväl som i arbetet, möter vi andra människor och ställs därmed inför moraliska valsituationer. Också denna "vardagsmoral" kräver eftertanke och etisk reflexion.

Det finns de som tror att de etiska frågorna har enkla svar eller att vi behöver nya profeter som kan vägleda oss. Vi tror tvärtom, att de nya etiska utmaningarna ställer ökade krav på dialog och reflexion. Olika ståndpunkter och argument måste kritiskt prövas.

Kanske kan den offentliga diskussionen om moral i vårt pluralistiska samhälle liknas vid en vildvuxen rabatt. Det finns många idéer; plantor med djupa rötter och nya mer bräckliga. Men det finns också behov av trädgårdsskötsel, ogräsbekämpning och en struktur. Kanske vi här har etikerns uppgifter. Etikern som trädgårdsmästare?

Centrum för tillämpad etik (CTE) är ett fakultetsöverbryggande centrum vid Linköpings universitet. Här möts forskare och lärare för att bearbeta etiska frågor. Forskningsprojekten behandlar olika frågor inom den tillämpade etiken såsom dataetik, forskningsetik, etik och politik, djuretik, miljöetik, etik och genteknik och etik och globalisering.

CTE ger kurser i etik och tillämpad etik inom och utom universitetet. CTE samarbetar med etikinstitutioner och centrumbildningar inom och utom Sverige. Vi ger också en engelskspråkig masterutbildning i tillämpad etik.


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-13