Göm menyn

Forum Scientium

Forum Scientium

Välkommen till Forum Scientiums hemsida. Forum Scientium är ett forskarutbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som grundades 1996 av Linköpings universitet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

För mer utförlig information hänvisar vi till Forum Scientiums engelskspråkiga hemsida:
Forum Scientium webpage in english

Kortfattad beskrivning återfinns nedan.

Forum Scientium (FS) är ett tvärvetenskapligt doktorandprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som etablerades 1996 vid Linköpings universitet. Det finansieras av Linköpings universitet, handledare, och med extern finansiering. Den externa finansieringen kom under de första åtta åren från svenska Stiftelsen för Strategisk Forskning, och från 2008 - 2012 från Vetenskapsrådet.

Ett syfte med Forum Scientium är att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk mellan doktorander från olika forskningsområden inom Linköpings universitet. Nätverket stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

En annan viktig uppgift för Forum Scientium är att öka och bredda kompetensen hos doktorander, samt att förbereda dem för en yrkeskarriär. Detta uppnås genom att arrangera kurser och evenemang av hög kvalitet avsedda både för att öka kompetensen hos den studerande inom hans/hennes eget forskningsområde, och för att överskrida ämnesgränser och ge den studerande färdigheter som är attraktiva för framtida arbetsgivare inom industrin eller den akademiska världen.

De tidigare medlemmarna (134 doktorer och 11 Licentiater) ger ett mycket värdefullt stöd, speciellt för den fortsatta karriären efter doktorsexamen. De bidrar med tips om nya positioner och stöd med arrangemang av studiebesök.

Forum Scientium har för närvarande cirka 65 doktorander. Doktoranderna är antagna antingen på den medicinska fakulteten eller den naturvetenskapligt/tekniska fakulteten.

Under åren 2000 till 2015 har vi tagit emot sammanlagt 35 besökande doktorander inom fem olika Marie Curie-program.

Inom Forum Scientium, har det varit möjligt för exceptionellt bra doktorer att ansöka om en ”Transformer Award” för att få finansiering för att fortsätta sin forskning vid Linköpings universitet under en period av högst 12 månader. Priset syftar till att främja framtida karriär för pristagare och att stimulera tvärvetenskaplighet. Det skall också vara till nytta för de aktiva doktoranderna inom Forum Scientium. Under Transformerperioden står Forum Scientium för 50% av kostnaderna för lön under max 12 månader. Antalet Transformers på i given tidpunkt varierar, men är vanligtvis 2-5.

För en komplett lista över medlemmar och deras forskningsprojekt, Transformers, tidigare medlemmar, nyheter, etc, besök Forum Scientiums engelska hemsida.

Aktiviteter

Forum Scientium har ett brett utbud av aktiviteter, såsom seminarier, studiebesök och konferenser. Dessa är ibland enbart för Forum Scientium medlemmar men ofta öppna för andra personer.

Var fjärde vecka hålls ett Forum Scientium seminarium. Vid dessa seminarier presenterar fyra medlemmar sin forskning, följt av en fikastund där presentationer och andra ämnen diskuteras.

Forum Scientium anordnar två konferenser varje år; Forum Forum och Sommarkonferensen. Forum Forum är en halvdagskonferens som syftar till att stärka det lokala nätverket mellan akademiska forskare eller företag och forskningsgrupper inom Linköpings universitet. Sommarkonferensen är tre dagar i augusti varje år och har poster sessioner, föreläsningar, workshops och diverse andra aktiviteter för doktorander.

Forum Scientium, Linköpings universitet, har sedan starten 1996 gjort flera studiebesök till företag och forskningsavdelningar i Scotland, Heidelberg, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Köpenhamn, Boston, Helsingfors, Oslo, München, Cambridge och Oxford.

Av erfarenhet vet vi att omkring 70% av de färdiga doktorerna kommer att ha sin yrkeskarriär utanför den akademiska världen. Därför är studiebesöken en viktig del i karriärplanering för doktorander. Ett annat mål är att doktorander under dessa studiebesök lär känna varandra mer och därmed ökar möjligheten för samverkan och stöd mellan doktorander.

Flera aktiviteter syftar till att hjälpa doktorander att organisera och genomföra sitt forskningsprojekt. Under de första nio månaderna, finns möjligheten att skriva ett forskningsförberedande dokument som fungerar både som en litteraturstudie och som en möjlighet för studenten att planera sitt projekt, och att sätta upp mål. Årliga individuella uppföljningar, lägesrapporter och en halvtidsbedömning hjälper eleverna följa upp sina framsteg och planera för ett framgångsrikt slutförande av sina projekt. Efter halvtidsbedömningen görs en slutlig avhandlingsplan görs.

Varje medlem Forum Scientium har en "ryggsäck" på 10 000 kronor per år som kan användas för utbildning på forskarnivå, t.ex. konferenser, sommarskolor, externa kurser och kurslitteraturen.

För mer information om Forum Scientium kontakta programansvarig Stefan Klintström.

 Sidansvarig: stefan.welin.klintstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-14