Göm menyn

Forskarutbildning

LiU bedriver forskarutbildning inom tre vetenskapsområden, humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt och tekniskt-naturvetenskapligt.

En stor del av utbildningen på forskarnivå bedrivs vid forskarskolor. LiU har varit en föregångare på området alltsedan Filosofiska fakultetens temaforskning i början av åttiotalet introducerade modellen i Sverige. Med den kunskap och erfarenhet som då byggdes upp utvecklade universitetet sedan en rad forskarskolor vid samtliga fakulteter.

I forskarskolorna bedrivs en bred och strukturerad utbildning som tar hänsyn till karriärmöjligheter även utanför akademin. De flesta forskarskolorna har sin hemvist i stora och starka forskningsmiljöer med tvär- eller mångvetenskapliga problemformuleringar.

Under 2013 utfärdade universitetet 169 doktorsexamina. Av dem tillhörde 29 humanistiskt-samhällsvetskapligt, 56 medicinskt och 84 tekniskt vetenskapsområde. Antalet aktiva doktorander var 1308, varav 47 procent var kvinnor.

Medicinsk fakultet (Hälsouniversitetet)

Teknisk/naturvetenskaplig fakultet (Tekniska högskolan)

Filosofisk fakultet

Forskarutbildning bedrivs i ett stort antal samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och vid nio forskarskolor, varav fem i samarbete med andra fakulteter.

Utbildningsvetenskap

Ett åttiotal forskare och forskarstuderande är verksamma inom Utbildningsvetenskap. Forskarutbildning bedrivs i pedagogik, pedagogiskt arbete, naturvetenskapernas och teknikens didaktik samt vuxnas lärande.

Universitets- och högskolerådet


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Thu May 28 11:22:37 CEST 2015