Göm menyn

Forskningsprogram Didaktik i samhällsämnena, DISA

 

Som ett led i arbetet inför 2011 års lärarutbildning beslutades vid LiU att satsa ytterligare på ämnesdidaktisk forskning. Detta beskrivs i examensrättsansökan på följande sätt:

"Ämnesdidaktiken vid Linköpings Universitet vilar på en idé om att ämnen bildar kluster. Det innebär att skolämnen som är närbesläktade tillsammans bygger en ämnesdidaktisk plattform för utveckling av gemensam ämnesdidaktisk forskning, vilken kan utgöra grund även för vidareutveckling av ämnesspecifika didaktiska frågeställningar." Examensrättsansökan för Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, Linköpings universitet, dnr LiU-2009-00464

Det forskningsprogram som presenteras här utgör en viktig grund för det fortsatta gemensamma arbetet att utveckla samhällsämnenas didaktik vid LiU.

Syfte

Ett övergripande syfte för Forskningsprogrammet Didaktik i samhällsämnena (DISA) är att genom forskning och vetenskaplig debatt stärka den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Avsikten är att forskningsprogrammet därmed ska kunna bidra till en kvalitativ utveckling av lärarutbildningen och därigenom av skolväsendet i dess helhet.

Innehåll

Forskningsprogrammet ska ha en inkluderande inriktning och eftersträva att didaktisk forskning och utveckling inom samhällsämnena stimuleras. En rad olika projekt kan tänkas inom vart och ett av de aktuella ämnena, liksom också ämnesövergripande teman. En strukturering kan innefatta följande möjliga forskningsområden:

 1. Kunskapsnivåer hos studenter och elever i skolan. Undersökningar av vad elever kan i ett visst ämne vid en viss tidpunkt, t.ex. kunskaper i förhållande till vad som föreskrivs i skolans kurs- och ämnesplaner. För studenter kan det gälla kunskapsnivån i ett eller flera undervisningsämnen vid en viss tidpunkt, t.ex. när de påbörjar lärarutbildningen. Till exempel kan ett flertal undersökningar som sker år efter år ger snart underlag för slutsatser om hur det står till i ett flerårigt perspektiv. Underlaget för jämförelser och tolkningar ökar.
 2. Attityder hos lärare, studenter och elever. Undersökningar av vad en viss kategori tycker om vissa företeelser vid en viss tidpunkt, i fråga om lärarutbildningen, skolundervisningen, skolpolitiken etc. Till exempel kan ett flertal undersökningar som sker år efter år ger snart underlag för slutsatser om hur det står till i ett flerårigt perspektiv. Underlaget för jämförelser och tolkningar ökar.
 3. Förändringsprocesser i lärarutbildningen, skolan, skolpolitiken etc. Undersökningar av vilka förändringar som har skett mellan olika tidpunkter eller vid vissa tidpunkter i fråga om lärarutbildningen, skolundervisningen, skolpolitiken etc. Det kan också gälla ett visst undervisningsämne eller flera. Den stora möjligheten i detta sammanhang ligger i att få underlag till tolkningar av orsak och verkan.
 4. Läromedel, olika ämnen och nivåer. Vilka läromedel används i olika ämnen i olika sammanhang och tidpunkter och varför? Vilka faktorer spelar in på tillkomsten av läromedel och vilket innehåll det har samt på valet av läromedel? Detta gäller såväl lärarutbildning som ungdomsskolan.
 5. Metoder i undervisningen. Vad anser olika kategorier (lärarutbildare, lärare, studenter, elever) fungerar bra, dåligt, ibland etc. när det gäller undervisning i ett visst ämne på en viss nivå? Hur kan man förklara och vilka generella slutsatser kan dras?
 6. Bedömning och betygsättning.  Bedömningssituationer och bedömningsinstrument med både formativt och summativt syfte. Bedömningspraxis ur lärar- elev- och/eller samhällsperspektiv. Tolkningar av styrdokument med relevans för bedömning på olika nivåer i skola och lärarutbildning.
 7. Urvalsfrågor i olika ämnen som framgår ur läromedel, kursplaner, lärarutbildningar, klassrumspraktiker - och konsekvenser av dessa urval, önskade och oönskade. Kan genomföras i alla ämnen och på olika nivåer i utbildningssystemet.

Organisation

Forskningsprogrammet består av ett flertal projekt, som vart och ett har sin egen organisation. Varje projekt ska ha en ansvarig projektledare och kan därutöver ha olika antal deltagare med varierande grad i sin medverkan. Vissa projekt kan vara av engångskaraktär medan andra är rullande och förnyas kontinuerligt. 

Forskningsprogrammet samordnas av en koordinator, vilken ska vara disputerad. Därtill finns en referensgrupp där representanter för samtliga berörda institutioner finns representerade. Koordinator och referensgrupp ska hålla nära kontakt med fakultetsledningen och kunna anpassa programmets utveckling till fakultetens prioriteringar.

Medverkande 

Medverkande i programmet kan vara forskare, forskarstuderande och lärare vid olika institutioner inom LiU. Den som önskar medverka inom programmet som projektledare anmäler detta till DISA:s koordinator. Den som är projektledare får kontinuerligt information från koordinator.

Även studenter med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena på lärarprogrammen vid LiU kan delta inom ramen för färdigställandet av sitt självständiga arbete (examensarbete) eller annat uppsatsarbete på kvalificerad nivå.

DISA är också öppet för yrkesverksamma lärare att delta i olika forskningsprojekt. Detta kan ske både genom enskild fortbildning på kvalificerad nivå eller genom medverkan i ett rullande projekt kring den egna undervisningens villkor. När det gäller kontakter med yrkesverksamma lärare kommer kursmentorerna för samhällsämnena att vara en viktig länk mellan universitet och skolväsendet.

Personer vid följande institutioner (ämnen) samverkar kring detta forskningsprogram:

 • Institutionen för studier av samhälle och kultur, ISAK (historia)
 • Institutionen för kultur och kommunikation, IKK (religionsvetenskap, filosofi)
 • Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI (samhällskunskap)
 • Institutionen för Tema (geografi)
 • Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL (samhällsvetenskapligt tema)
 • Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV (inriktning samhälle och kultur)

Finansiering 

Finansieringen av forskningsprogrammet kommer att variera beroende på vilken del som avses:

 1. De enskilda projekten finansieras genom de medverkandes egen försorg, t.ex. studenter som skriver uppsatser eller självständigt arbete; i skolan yrkesverksamma lärare som medverkar eller forskare och lärare vid LiU, som använder forskningstid inom sin anställning eller erhåller externa anslag för forskning.
 2. Uppsatshandledare från olika ämnesmiljöer, som medverkar finansieras genom befintliga kursresurser inom lärarprogrammet.
 3. Kursmentorer som medverkar finansieras genom att en del av tiden för deras anställning kan användas inom forskningsprogrammet.
 4. Programkoordinator finansieras genom anslag från fakulteten.

Nätverk/kontakter 

Varje projektledare inom programmet upprätthåller själv de externa kontakter, nationellt och internationellt, som anses behövas för verksamheten. Det är lämpligt att söka utbyte med åtminstone liknande projekt och program vid andra lärosäten. För programmet i dess helhet bör de externa kontakterna i första hand bestå i medverkan i symposier och konferenser inom forskningsområdet. Samverkan med statliga skolmyndigheter kan komplettera de akademiska kontakterna.

Inom LiU är kontakt med Forum för Ämnesdidaktik samt ämnesråden för de samhällsvetenskapliga ämnena av stor vikt.

Internt inom programmet sker kontakt och information i första hand digitalt. Ytterligare en viktig kontaktpunkt är de DISA-seminarier, som äger rum ungefär två gånger per termin.

Publicering och kommunikationsplan

Programmet har i samarbete med Forum för ämnesdidaktik tagit initiativ till en skriftserie för publicering av rapporter från de olika projekten. Även goda studentarbeten kan ingå i dessa. Första numret av denna skriftserie kom ut i maj 2011.

Programmet har även ha en egen hemsida för både extern och intern information. Genom denna kan såväl forskningsprojekt som planerade seminarier och aktiviteter presenteras.

Kontakt

Anna Johnsson Harrie
 

Länkar

Seminarier
 


Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 02 16:54:39 CEST 2015