Göm menyn

CENTRE FOR EXCELLENCE IN CONSTRUCTION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Ny Logga

 

 

Centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen.

 

Statsbild

Nyheter


 • Den 15 november bjuder Brains & Bricks in till årskonferens med temat Hållbarhet och bygglogistik i staden. Anmälan sker här

 • Den 19 april bjuder Brains & Bricks i samverkan med tema "Samhällsbyggnadsresan". Under en eftermiddag lyfter vi exempel på hur organisationer kan arbeta med forskning och innovation för att förändra och förbättra produkter och processer. Vi visar pågående och genomförda projekt inom Brains & Bricks och inom stora pågående forskningssatsningar. Vi blickar också framåt och tittar på kommande projekt som kan ge stor nytta i framtiden. Mer information och anmälan finna på den här länken

 • Lean Forum Bygg och Brains & Bricks bjöd in till ett gemensamt seminarium om "Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga nätverk". 35 deltagare var anmälda och  de kom både från universitet och näringsliv. i samband med seminariet genomfördes också mindre workshopar med inriktning mot att komma med inspel på resultatet samt nya tankar och idéer kring en fortsättning inom området.  

 • Brains and Bricks årliga konferens gick av stapeln den 16 november. Temat var "Samverkan för effektiv bygglogistik". De ca 40 deltagarna fick höra om erfarenheter från både bransch och forskning kring vad en samverkan kan bidra med. 

 • Den 14 september genomfördes ett seminarium och afterwork med temat "Upphandlingsstrategier". på seminariet deltog 15 personer från bransch och universitetet. Underseminariet diskuterades frågan om hur bygglogistiken skall upphandlas och vem som ansvarar för att den kompetensen beaktas. 

 • Det har börjat märkas en tydlig trend i samhället om vikten av en bra bygglogistik.  Inte minst när antalet förtätningsprojekt har ökat, vilket ställer högre krav på att materialet kommer i rätt mängd och i rätt tid eftersom projekten i högre grad måste ta hänsyn till omgivningen. Även Norrköpings kommun har proaktivt uppmärksammat behovet av utveckling inom området och ser samverkan som en viktig variabel.  Norrköpings fond för forskning och utveckling har beviljat B2 med 500 000 kr för att fortsätta arbetet med att bidra till en utveckling av byggbranschen.

 • Den 27 april genomfördes en workshop med syfte att ta fram ett koncept för att ta "tempen" på ett bygge. Inom Lean-världen finns en metodik som kallas "Rapid Plant assessement" som syftar till att man snabbt skall kunna utvärdera hur effektiv en fabrik är. I workshopen deltog 20 engagerade personer från industrin och akademin och bearbetade metodiken för att anpassa den till en byggarbetsplats. Resultatet kommer att sammanställas och bearbetas ytterligare för att under hösten testas i några projekt. Verktyget är en del i projektet "Valla Coach" som utvecklar olika verktyg och metoder för att stödja en arbetsplats förbättringsarbete. 

 • I kölvattnet av det genomförda Society Quest (se nedan) har frågan kring behovet av bättre bygglogistik också uppmärksammats av en branschtidning

 • Den 16 februari genomfördes ett seminarium och workshop med fokus på bygglogistik. Det var ett samarbete mellan Östsvenska handelskammaren, Society Quest och Brains & Bricks som byggde på att intresserade kunde skicka in frågeställningar i förväg som sedan behandlades i olika workshops. De teman som utkristalliserades från inskickade frågeställningar var Logistik i tidiga skeden, Logistiklösningar samarbete och relationer samt Digitalisering & virtuellt byggande. Dagen inleddes med korta presentationer från forskare och näringsliv med inspel till de tematiska områdena. Ett 90-tal deltagare var anmälda och eventet uppmärksammades också i pressen

 • Nu när verksamhetsåret 2016 börjar lida mot sitt slut kan vi blicka tillbaka på ett år av sjudande verksamhet. Man kan se att branschen har börjat ta till sig effekten av hur försörjningskedjan fungerar, och hur den kan fungera bättre. Vi ser fram mot ett spännande verksamhetsår 2017 (Se Aktiviteter och event) och arbetar med att få in nya deltagare i centrumbildningen för att ytterligare utöka utbytet för de som är aktiva.  Vi vill också tacka avgående ordförande Hans Olsson för hans arbete med att utveckla B2 och dess verksamhet. God Jul och gott nytt (bygglogistik) år!

 • Michael Thunberg försvarade sin avhandling kring planering av försörjningskedjan den 18 november. Hans studie rönte viss uppmärksamhet i media, bland annat av tidningen Byggindustrin. Michaels avhandling finns att läsa här.

 • Den 17 november anordnades den årliga konferensen inom ramen för Brains & Bricks. Till konferensen anslöt ca 50 personer som fick ta del av 7 presentationer samt intressanta diskussioner. Årets konferens var indelad i tre teman de första omfattade utmaningar och möjligheter med bygglosistik vid förtätning. Där presenterade Stefan Frenelius, Nobocon, hur man hanterat ett byggprojekt i centrala Stockholm och vilka effekter man kunde se av att använda en treminallösning. Camilla Einarsson, SWECO, visad också på ett exempel där en terminallösning etablerats för att hantera ett stadsutvecklingsprojekt. Det andra temat  behandlade tidiga faser. Där visade Fouad Khalil, White arkitekter,  hur digitaliseringen kan bidra till en mer integrerad byggprocess med hjälp av VDC, BIM, 3D-printing och parametrisk design. Peter Nilsson, projektchef vid framtidens universitetssjukhus, beskrev hur Region Östergötland tog en mer aktiv roll som beställare för att hantera en komplex logistik och effekterna av att anlita en tredjeparts logistiker. Som ett tredje och avslutande tema behandlades effektiv planering av byggandets försörjningskedja. Robert Larsson presenterade sin forskning kring simulering av stombyggande med både prefab och platsgjtutning. med hjälp av simulering kan man upptäcka flaskhalsar och tasta olika scenarier för att optimer resursanvändningen. Micael Thunberg berättade om sin forskning kring hur planering av material och resursflöden kan fungera och gav exempel på effektiv planering. Konferens avrundades med att Anders Eklund, Olivtree och Myloc Construction, delgav vision bakom utvecklingen av ett informationssystem och vad det innebär i praktiken.    

 • Vid seminariet den 15 september diskuterades "Industriellt byggande i teori och praktik". Henric Jonsson, som doktorerar inom bygglogistik med inriktning på produktionsstrategier inom industriellt byggande, inledde seminariet med en teoretisk genomgång av olika typer av industriella koncept. Henric belyste också hur man som industriell byggare kan möta olika typer av marknadskrav med olika typer av produktions- och logistikupplägg. Detta exemplifieras sedan genom två praktikfall. Magnus Karlsson, ansvarig för industriell support, berättade om BoKlok och deras koncept, medan Jesper Strandberg, tekniskt ansvarig, berättade om Peab PGS. 

 • I samband med det senaste seminariet inom ramen för Brains & Bricks formades en fokusgrupp.  Grundtanken med fokusgruppen är att akademin och näringslivet skall få ömsesidig nytta av varandra kopplat till de forskningsprojekt som pågår vid universitet.  Efter sammanställning av synpunkterna framkom att det mest gemensamma området av intresse var logistikkostnader inom bygg, med ett speciellt fokus på totalkostnadsanalyser av logistik och tredjepartslogistik. Tanken är att det skall vara 3-4 möten/år med inbjudna föreläsare och deltagarna får med sig en "hemläxa". I fokusgruppen kan sedan deltagarna presentera och diskutera sina frågeställningar och få synpunkter och förslag på förbättringar. 

 • Till seminariet den 15 mars, med temat "Bygglogistik i störningskänsliga miljöer" kom det ett 30-tal deltagare från 9 olika organisationer. Ur diskussionerna som följde kunde det konstateras att störningar är kostnader. 
 • Brains & Bricks fyllde 10 år och avslutade 2015 med att bjuda in till en årskonferens torsdagen den 12 november på temat: "Logistik - katalysator för effektivt byggande?". Konferensen lockade 50 deltagare från 23 olika organisationer som är aktiva inom olika delar av byggandets försörjningskedja.
 • Årets tredje seminarium lockade et 30-tal deltagare och behandlade "Tredjepartslogistik i byggbranschen - är det något att ha?". Anna Fredriksson och Martin Rudberg, båda verksamma inom LiU Bygglogistik ledde seminariet som innehåll både föredrag och gruppövningar, samt som avslutades med diskussioner, mat och dryck under en "After Work".
 • Det andra seminariet inom ramen för Bbehandlade "planering för effektivt byggande och leddes av Michael Thunberg, doktorand på LiU Bygglogistik. Ett 20-tal deltagare deltog och var aktiva i att fråga och diskutera forskningsresultaten. 
 • Vid seminariet den 12 mars deltog ett 20-tal engagerade personer från industrin och B2. Seminariet leddes av Professor Martin Rudberg som engagerade deltagarna i diskussion kring vad SCM är och vad som krävs för att det skall fungera. Kvällen avslutades med mingel och mat och ännu mer intressanta diskussioner.  
 • Vid seminariet den 25 september deltog 25 personer från olika delar av byggsektorn, beställare, entreprenörer, leverantörer och speditörer. Resultatet från workshopen som hölls under seminariet visar bland annat att det finns en potential till ökad vinst med 1-5%, en kostnadssänkning på 20-30% och en tidsbesparing på 10-20% med en utvecklad försörjningskedja. Enligt seminariedeltagarna kan detta uppnås genom en bättre leveransprecision, bättre märkning, förpackning och lastning av gods som levereras till byggarbetsplatsen, samt att logistikfrågorna beaktas redan i projekteringen.  De fördelar som seminariedeltagarna såg med att delta aktivt i Brains & Bricks var: att det skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte gemensamt, att företagen  får möjlighet till vägledning och stöd i utvecklingen av sitt arbete med bygglogistik, att centrumbildningen kan bidra till branschstandarder, att företagen får möjlighet till rekrytering genom kontakt med studenter via examensarbeten.
 • Martin Heljedals forskning kring kombinerade transporter (väg och järnväg) har rönt viss uppmärksamhet i bland annat Intelligent logistik och av Logistiksektionen.
 • Micael Thunbergs forskning kring mätverktyg för att förbättra försörjningskedjan i byggprocessen har uppmärksammats i både Ny Teknik och Corren.
 • Lejonfastigheters statsning på bygglogistik får uppmärksamhet i Östgöta Correspondenten och flera branschtidningar; byggnyheter.se; Fastighet & Bostadsrätt

KontaktHar du frågor eller synpunkter mejla oss på: info-b2@liu.se

 

Tf föreståndare

Micael Thunberg
Telefon: 011-36 32 74
E-post: Micael Thunberg

 

Postadress

Brains & Bricks
Institutionen för teknik och naturvetenskap
601 74 Norrköping

Besöksadress
Campus Norrköping
Kåkenhus
Bredgatan 33Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-27