Göm menyn

Välkommen till Program Energisystem

Program Energisystems grundläggande mål är att utveckla ny kunskap som möjliggör långsiktig utveckling mot hållbara och resurshushållande energisystem. Resurser ses i en bred bemärkelse och innefattar inte bara energi utan också miljö, kapital och råvaror. Långsiktigt strategiskt tänkande är viktigt för att vägleda förändringar på kortare sikt, och kunskap skall användas i samklang med samhälleliga mål och demokratiskt inflytande.

Program Energisystem inledde verksamheten 1997, med antagningar av doktorander ungefär vartannat år. Den sista antagningen var 2010. Under 2015 och 2016 kommer de sist antagna doktoranderna att disputera och Program Energisystem avslutas. 

Program Energisystem är mycket framgångsrikt med hög forskningskvalitet, breda kontakter med samhället och mycket god examination. I programmet har tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning kontinuerligt utvecklats i samarbete mellan doktorander och seniora forskare. Forskningsresultat har nyttiggjorts genom breda kontakter med samhället och framförallt genom de som examinerats. 

Program Energisystem informationsbroschyr

Framtidens energisystem (5,3 MB)

Energisystems jubileumsbok

Rapport från Jubileumskonferensen 2012
 

Tvärvetenskap och systemsyn

Sverige behöver fortsatt tryggad kompetensförsörjning på energiområdet, samtidigt som vi går mot en alltmer komplex situation i vår energiförsörjning. Energimarknaderna avregleras och internationaliseras. Kraven på en miljövänlig och långsiktigt hållbar hantering av våra resurser ökar. Nya alternativ för energitillförsel såsom biobränslen och solenergi väntas spela en allt större roll i framtidens system. Samtidigt intensifieras arbetet för att effektivisera användningen av energi inom industri, bostäder, transporter och offentlig sektor.

För att hantera de dilemman som rör våra energisystem fordras bred kompetens. Teknisk kunskap måste kombineras med samhällsvetenskapliga insikter om den miljö i vilken tekniken ingår. Det innebär att energisystem bör ses som sociotekniska system som analyseras inte enbart utifrån tekniska och ekonomiska faktorer utan även med hänsyn till deras sociala funktion.

Ett tvärvetenskapligt program

Det är mot denna bakgrund som Program Energisystem bildades som ett nationellt forskningsprogram och forskarskola. Program Energisystem finansieras huvudsakligen av Statens Energimyndighet, Linköpings universitet, industri, energiföretag och kommuner.

I programmet samarbetar fem forskningsavdelningar vid fyra universitet och högskolor. Det grundläggande målet är att utveckla mångsidig kunskap som gynnar skapandet av uthålliga och effektiva energisystem.

Med "energisystem" menas följande:

Energy systems consist of technical artefacts and processes as well as actors, organizations and institutions which are linked together in the conversion, transmission, management and utilization of energy. The view of energy as a sociotechnical system implies that also knowledge, practices and values need to be taken into account to understand the on-going operations and processes of change in such systems.

Forskningen inom Program Energisystem är organiserad i konsortier. Dessa behandlar energisystem med tre olika fokus. Varje konsortium består av forskare och doktorander från minst två olika avdelningar för att stimulera till tvärvetenskapligt utbyte. 

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-19