Göm menyn

 

Konsortiet Byggnader i Energisystem

Konsortieledare

Ewa Wäckelgård, Uppsala universitet

Problemområde

Inom konsortiet "Byggnader i energisystem" studerar vi utifrån ett sociotekniskt perspektiv energisystemlösningar för byggnader. Vad byggnaden ska användas till (bostad, kontor, industrilokal etc), var den ligger geografiskt (tätort eller glesbygd, i första hand i Sverige) och vem som äger, brukar och förvaltar byggnaden är viktiga förutsättningar för resultatet. Byggnadernas energisystem, som är en del av det större energisystemet, måste också omfattas av målen för omställning av det svenska energisystemet i energihushållning, energieffektivisering samt att tillförd energi är förnyelsebar. Hur kan detta uppnås? Vilka kunskaper krävs och vilka aktörer engagerar sig i detta arbete? Vi tror att förutsättningen för att kunna genomföra en omställning ligger i ett helhetsgrepp i analysen av energisystemet. Med det menar vi två saker:

1) Vår forskning tar avstamp i en socioteknisk systemsyn, vilket innebär att byggnaden ses som ett tätt sammankopplat system, där tekniska komponenter och sociala aktörer interagerar. Byggnaden som ett tekniskt subsystem ses således i förhållande till hur olika aktörer projekterar, uppför, förvaltar och använder den.

2) Byggnader ingår som en del i ett större energisystem. Användning av energi i byggnader är kopplad till det omgivande energisystemet och studier av energisystem måste ske på en tillräckligt hög systemnivå för att undvika suboptimeringar.

Doktorandprojekt

Associerade doktorander

Handledare och seniorforskare inom konsortiet

 

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-30